Урбанистички планови - Општина Аеродром

Информации

Полиција

контакт-телефон : 192

Брза помош

контакт-телефон : 194

Противпожарна бригада

контакт-телефон : 193

Центар за известување и тревожење

контакт-телефон : 195

АМСМ-помош на патишта

контакт-телефон : 987

Информации

контакт-телефон : 188

Будење

контакт-телефон : 180

Точно време

контакт-телефон : 95

Телеграми

контакт-телефон : 96

ЕМС услуга Врата до врата

контакт-телефон : 9800

Воена полиција

контакт-телефон : 3227-700

Републички пазарен инспектор

контакт-телефон : 975

Матична служба

контакт-телефон : 3117-766

Аеродром Скопје

контакт-телефон : 3148-333

Меѓуградска автобуска станица

контакт-телефон : 2466-011

Железничка станица

контакт-телефон : 3164-255

ПС Аеродром

контакт-телефон : 2432-362; 3142 408

ПС Драчево

контакт-телефон : 2794 111; 2763 330

ПС Кисела Вода

контакт-телефон : 3142 403; 3223 410

Повеќе...

Детални Урбанистички планови

 И 11

 Црква УЕ Б

 Горно Лисиче УЕ Д

 Јане Сандански УЕ Г

 Реонски Центар УЕ А Блок 1 и 2

 Реонски Центар УЕ А

 Црква УЕ А

 Горно Лисиче УЕ З

 Горно Лисиче УЕ А

 Индустриска Зона УЕ A

 Индустриска Зона УЕ В

 Индустриска Зона УЕ Б

 Ново Лисиче УЕ А

 Ново Лисиче УЕ Г

 Скопјанка УЕ А

 Одлука за неспроведување на стратегиска оцена четврт И 11

 Формулар за плански документ ДУП за четврт И 11

 Одлука за неспроведување на стратегиска оцена четврт И 10

 Формулар за плански документ ДУП за четврт И 10

 Одлука за неспроведување на стратегиска оцена четврт И 14

 Формулар за плански документ ДУП за четврт И 14

 Формулар за плански документ ДУП за четврт ЈИ 01.doc

 Одлука за неспроведување на стратегиска оцена за четврт ЈИ 01.docx

 Одлука за неспроведување на стратегиска оцена 12.11.2014.docx

 Формулар за СЕА 14.11.2014 год Глобал Електрик.doc

 Одлука за неспроведување стратегиска оцена - ЛУПД за Е2-бензинска пумпна станица

 Образец за неспроведување стратегиска оцена

 Одлука за неспроведување на стратегиска оцена

 Формулар

 Одлука за неспроведување на стратегиска оцена за ЛУДП КП 3544

 Формулар за ЛУДП ЗА КП 3544

Одлука за неспроведување на стратегиска оцена

формулар за СЕА 29.04.2015 год

Одлука за неспроведување на стратегиска оцена за планскиот документ Детален урбанистички план за четврт И 12 плански период 2014-2019

формулар за И 12

Одлука за неспроведување на стратегиска оцена За планскиот документ Детален урбанистички план за четврт ЈИ 04 плански период 2014-2019 година

формулар за ји04