В петок 24-та седница на Советот на Општина Аеродром

 В петок, 12.4.2019 година, со почеток во 16:30 часот, во просториите на Општина Аеродром ќе се одржи 24-тата седница на Советот на Општината.

                       На дневен ред на седницата се следниве точки: 

 

 1. Предлог-одлука за утврдување бесправен објект за кој може да се изврши вклопување во урбанистичко-планска документација (објект број 1 на КП 829)
 2. Предлог-одлука за утврдување бесправен објект за кој може да се изврши вклопување во урбанистичко-планска документација (објект број 1 на КП 1401)
 3. Предлог-одлука за утврдување бесправен објект за кој може да се изврши вклопување во урбанистичко-планска документација (објект број 1 на КП 1082)
 4. Предлог-одлука за утврдување бесправен објект за кој може да се изврши вклопување во урбанистичко-планска документација (објект број 1 и 2 на КП 3911)
 5. Предлог-одлука за утврдување бесправен објект за кој може да се изврши вклопување во урбанистичко-планска документација (објект број 1 на КП 3514)
 6. Предлог-одлука за утврдување бесправен објект за кој може да се изврши вклопување во урбанистичко-планска документација (објект број 1 на КП 1143)
 7. Предлог-одлука за утврдување бесправен објект за кој може да се изврши вклопување во урбанистичко-планска документација (објект број 1 на КП 1312)
 8. Предлог-одлука за утврдување бесправен објект за кој може да се изврши вклопување во урбанистичко-планска документација (објект број 1 и 2 на КП 3977)
 9. Предлог-одлука за утврдување бесправен објект за кој може да се изврши вклопување во урбанистичко-планска документација (објект број 1 на КП 2139/1 и објект бр.3 на КП 2140) КО Кисела Вода 2
 10. Предлог-заклучок за давање согласност за потпишување Меморандум за соработка меѓу Општина Аеродром и Стопанска комора на мал бизнис на РМ, Скопје.
 11. Предлог-одлука за воспоставување меѓуопштинска соработка меѓу Општина Аеродром и Град Скопје за изработка на проектна документација, реализација и одржување на јавни површини.
 12. Предлог-одлука за исплата на парична помош по основ на пристигнати барања за опремнина за пензионирање и за смрт на член на потесно семејство на вработени лица во општински буџетски корисник.
 13. Предлог-заклучок за усвојување измена на програма за изведување екскурзии на ООУ „Димитар Македонски“ за учебната 2018/2019 година.
 14. Предлог-одлука за давање согласност на договор  за приклучок на објект што се наоѓа на локација КП бр,52/3 КО Кисела Вода 2 Аеродром меѓу ЕВН и Општина Аеродром.
 15. Предлог-одлука за давање согласност на договор за снабдување со електрична енергија на објект КП бр. 52/3 Кисела Вода 2 Аеродром (бул. АСНОМ бр.0 Парк) меѓу ЕВН и Општина Аеродром
 16. Предлог-одлука за предавање на користење, употреба и одржување на изградените водоводни краци во Долно Лисиче на ЈКП „Водовод канализација“
 17. Советнички прашања.

 

 

                                                                                                                           

 

 

9.4.2019 г.

Општина Аеродром