ДОМУВАЊЕ

Почитувани граѓани на Општина Аеродром, со едноставен клик можете да ги превземете сите потребни документи за спроведување на законот за домување. Соопштение за собир на сопственици, Покана за собир на сопственици, Одлука за основање на заедницата на сопственици како правно лице, Одлука за донесување на Статут на заедница на сопственици, Статут на заедница на сопственици, Записник за собир на заедница на сопственици, Договор за взаемни односи помеѓу сопствениците, План за одржување на стамбена зграда и станови, Правилник за изменување на правилникот за нормите и стандардите за домување на стамбени згради, Правилник за висината на износот за посебните делови во резервниот фонд, најниската вредност на истиот, видот на трошоците за кои ќе се користат средствата од резервниот фонд, во зависност од староста на објектот, бројот на посебните делови во зградата и видот на материјалот од кој е изградена зградата

 

 

Актуелно

img
img img

Видео