Претходни грaдоначалници


Кирил Тодоровски (градоначалник 2005 - 2009)

Роден е во 1948 година во Битола. Со завршувањето на високото образование се стекнува со стручните називи: дипломиран економист и професор по математика. До 1977 година е вработен како професор по математика во средни училишта во Скопје. Од 1977 година е ангажиран во Заводот за вработување и има околу долгогодишно работно искуство на задачи поврзани со следењето на системот за информирање и посредување при вработувањето во Република Македонија. 
Образование:
ВСО: Економски факултет
          Математички факултет 
Работен историјат:

До 1977 година бил вработен е како професор по математика во средни училишта во Скопје, и тоа: Гимназија „Георги Димитров” - Скопје; Гимназија „Никола Карев” - Скопје; АСУЦ „Боро Петрушевски” – Скопје и СУВР „Елисие Поповски” - Скопје;

Од 1977 година бил вработен во Агенцијата за вработување на Република Македонија;

Во периодот од 30.01.2001 до 04.03.2002 година - директор на Агенцијата за вработување.

Посебни курсеви, семинари, конференции, награди и достигнувања:

Остварил активно учество на семинари, работилници и на светски конгрес на државните заводи за вработување во Берген, Норвешка, во 2001 година, каде што извршил презентирање на работата на Агенцијата за вработување надвор од државата; дела и трудови: прирачници; правилници; целокупната законска документација за вработување и невработеност; номенклатура со шифрант на занимања; проектирање и имплементирање на информацискиот компјутерски систем за вработувањето и невработеноста на РМ; компјутерско-мрежно хоризонтално и вертикално поврзување на локалните бироа со Агенцијата за вработување (со што Агенцијата за вработување е многу понапредна од агенциите за вработување во сите држави на Балканот и од југоисточна Европа); упатства; семинари за оспособување на вработените; десетици проекти; ажурирана евиденција (со бришење на 31.740 невработени лица); формирање на берза на трудот; студии; статии; анализи; осврти; информации; истражувања; анкети; брошури; билтени; иницијативи за измени и донесување на нови закони (во јануари 2001 година предложен е текст за Закон за поттикнување на вработувањето, со амбиции за успешно справување со невработеноста во РМ, за период од 3 до 5 години); реформи, во интерес на странките и вработените, насочени кон дебирократизација на Агенцијата за вработување и друго; познавање на англиски и француски јазик и информатичка технологија.

 

проф. д-р Југослав Зибероски, (заменик-градоначалник 2008)

Роден е на 19-ти септември, 1948 година во Дебреште, прилепско. Дипломирал на Земјоделскиот факултет во Скопје во 1970 година.
На истиот факултет магистрирал во 1976 година, а во 1980 година се стекнал со титулата доктор на науки по микробиологија.
Од 1973 година е вработен на Земјоделскиот факултет во Скопје, прво како асистент по предметот микробиологија, а потоа, од 1980 доцент по истиот предмет, додека во 1985 година е избран за вонреден професор. Како редовен професор по микробиологија на Земјоделскиот факултет во Скопје работи од 1990 година.
Бил на бројни специјализации и на студиски престои во повеќе европски земји. Држел предавања по покана на агрономските факултети во Оксфорд (Англија), Сорбона (Франција), Хорс (Холандија) и Пловдив (Бугарија), како и на Институтот за градинарство во Кечкемет (Унгарија), универзитетите во Лас Вегас и Мичиген и на други образовни институции во земјава и светот.
Работел како лидер на повеќе проекти од неговата областа, меѓу кои поважни се „Пестициди во агроекосистемот во Република Македонија“, финансиран од САД и „Производство на органска храна“ финансиран од Кралството Холандија.
Има напишано 489 научни трудови, 36 стручни книги за потребите на студентите, за учениците од средното образование, како и стручни книги за земјоделците. Поголем дел од неговите стручни книги се преведени на англиски јазик и се користат како стручна литература на земјоделските факултети во повеќе европски земји. Бил на повеќе раководни функции и зборувал англиски, француски, италијански, руски и полски јазик.

Починал во мај, 2015 година.

 

Актуелно

img
img img

Видео