Урбанистички планови

Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со класа на намена Г2 - лесна преработувачка и помалку загадувачка индустрија (Г2.5 - индустрија за автомобили, автомобилски делови и монтажа), на КП 816, KO Долно Лисиче - ВГР, Општина Аеродром

Соопштение за спроведување јавен увид на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со класа на намена Г2 - лесна преработувачка и помалку загадувачка индустрија на КП 816, KO Долно Лисиче - ВГР, Општина Аеродром

 

Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за КП 850, КО Долно Лисиче - вон град, Општина Аеродром

Соопштение за спроведување јавен увид на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за КП 850, КО Долно Лисиче - вон град, Општина Аеродром

 

Проектна програма за изработка на урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Г2 - лесна преработувачка и помалку загадувачка индустрија на дел од КП 121 1/12, КО Долно Лисиче вон град, Општина Аеродром

Урбанистички проект за инфраструктура за линиска инфраструктурна градба за имплементација на FTTH мрежа за подрачје Тодор Чангов и Горно Лисиче, општина Аеродром (дел од Градска Четврт ЈИ05, ЈИ06 и ЈИ07)

 

Соопштение за спроведување јавен увид на  Урбанистички проект надвор од опфат на урбанистички план на дел од КП2790, дел од КП2791, дел од КП2793/2, КП2793/1, КП2793/8,КП2793/9, КО Горно Лисиче надвор од град, Општина Аеродром

        ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 

Известување за јавна презентација и јавна анкета за градска четврт СИ12 блок 12.02, Општина Гази Баба, Општина Аеродром

 

Известување за јавна презентација и јавна анкета за градска четврт СИ11 Општина Гази Баба и Општина Аеродром

 

Одлука за неспроведување на стратегиска оценка

 

ПРОЕКТНА ПРОГРАМА  ЗА ИЗРАБОТКА НА НАМЕНА Г4.1 – ОТВОРЕНИ, ПОЛУЗАТВОРЕНИ И ЗАТВОРЕНИ СКЛАДИШТА ЗА ИНДУСТРИСКА СТОКА, ДИСТРИБУТИВНИ ЦЕНТРИ СО СКЛАДОВИ, НА КП 2657/6 КО ГОРНО ЛИСИЧЕ И  КП 2657/11 КО ГОРНО ЛИСИЧЕ – ВОНГРАД

 

ПРОЕКТНА ПРОГРАМА за изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за КП 850, КО Долно Лисиче-вон град, Општина Аеродром, со основна класа на намена Г3- индустрија за склопување на финални производи и сервисни услуги

 

КОРЕКЦИЈА НА ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА СИ12.02

Известување СИ12.02

Одлука СИ12.02

Соопштение СИ12.02

плакат СИ12.02

Анкетен лист ДУП СИ12.02

 

 

Одлука за неспроведување на стратегиска оцена за ДУП за градска четврт И11, блок И11.12

 

 

Одлука за неспроведување на стратегиска оцена за ДУП за градска четврт И 16, блок 16.03 

 

ВТОРА ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ЈАВНА АНКЕТА по Нацрт-ДУП за градска четврт И16 блок 16.03

 

Одлука за неспроведување на стратегиска оцена за ДУП за градска четврт И 12, блок 03 (плански период 2020-2025) 

 

Планска програма за ДУП ЈИ 03 блок 03.06

Решение за одобрување Планска програма за ДУП ЈИ 03 блок 03.06

 

 

Синтезен план за урбан блок ЈИ 09.01

ТРЕТА ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ЈАВНА АНКЕТА по коригиран предлог-ДУП за градска четврт JИ09 блок 09.01, Општина Аеродром

Соопштение за јавен увид на УП вон опфат на урбанистички план со класа на намена Г2 на дел од КП 3661-2 КО Г. Лисиче - ВГР

УП вон опфат на урбанистички план со класа на намена Г2 на дел од КП 3661-2 КО Г. Лисиче - ВГР

 

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ЈАВНА АНКЕТА по Нацрт-измена и дополна на ДУП за градска четврт И11 блок 11.12, Општина Аеродром

 

Предлог ДУП ЈИ 09 01 „Мите Богоевски“

ВТОРА ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ЈАВНА АНКЕТА по Коригиран Предлог-ДУП за градска четврт ЈИ09 блок 09.01, Општина Аеродром

 

 

Урбанистички проект за сообраќајна инфраструктура

 

 

Проектна програма за изработка на урбанистички проект за Горно Лисиче

 

 

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ЈАВНА АНКЕТА по предлог ДУП за градска четврт И16 блок 16.03, Општина Аеродром

 

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ЈАВНА АНКЕТА по предлог ДУП за градска четврт ЈИ09 блок 09.01, Општина Аеродром

 

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ЈАВНА АНКЕТА по предлог ДУП за градска четврт И12 блок 12.03, Општина Аеродром

 

 

Соопштение за спроведување на јавен увид  на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Г2-лесна преработувачка и  помалку загадувачка индустрија

Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со класа на намена г2-лесна преработувачка и помалку загадувачка индустрија (г2.7 – производство на мебел од дрво, метал, пластика) на дел од кп 3661/2, КO Горно Лисиче-вгр, Општина Аеродром - Скопје

 

УПИ-1--22_s.pdf

 Потврда УП 45085.pdf

 

Одлука и формулар за неспроведување на стратегиска оцена за ЛУПД на КП 2793-6 Горно Лисиче внг.

Одлука и формулар за неспроведување на стратегиска оцена за УП за КП 2843-1 Горно Лисиче внг.

 

Одлука и формулар за неспроведување на стратегиска оцена за УП за КП 816-вон град

 

ДУП за градска четврт ЈИ04 блок 04.03

ДУП за градска четврт ЈИ06 блок 06.06 и 06.07

ДУП за градска четврт И10 блок 10.03

ДУП за градска четврт ЈИ06 блок 06.02

 

Јавна презентација и јавна анкета по предлог УПС Долно Лисиче

 

решение уп кп 816 долно лисиче вгр

проектна програма за УП за КП 816 долно лисиче вгр

решение уп кп 2660 3 горно лисиче

проектна програма за УП за КП 2660 3 КО Горно Лисиче

решение уп кп 2843 1 горно лисиче вгр

проектна програма за УП за КП 2843 1 КО Горно Лисиче ВГР

 

Втора јавна презентација и јавна анкета по предлог УПС Долно Лисиче

 

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН СО НАМЕНА Г2-ЛЕСНА ПРЕРАБОТУВАЧКА И ПОМАЛКУ
ЗАГАДУВАЧКА ИНДУСТРИЈА, НА ДЕЛ ОД КП 3661/2, KO ГОРНО ЛИСИЧЕ-ВГР

Соопштение за спроведување на јавен увид на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со Г2 - лесна преработувачка и помалку загадувачка индустрија

Одлука и формулар за неспроведување на стратегиска оцена за УП на КП3661-2

 

Јавна презентација и јавна анкета по предлог УПС Долно Лисиче

Јавна презентација и јавна анкета по предлог УПС Долно Лисиче

 

Нумерички показатели за градежни парцели во Долно Лисиче 1

Нумерички показатели за градежни парцели во Долно Лисиче 2

Нумерички показатели за градежни парцели во Долно Лисиче 3

Нумерички показатели за градежни парцели во Долно Лисиче 4

Нумерички показатели за градежни парцели во Долно Лисиче 5

Нумерички показатели за градежни парцели во Долно Лисиче 6

Нумерички показатели за градежни парцели во Долно Лисиче 7

Нумерички показатели за градежни парцели во Долно Лисиче 8

Нумерички показатели за градежни парцели во Долно Лисиче 9

Нумерички показатели за градежни парцели во Долно Лисиче 10

Нумерички показатели за градежни парцели во Долно Лисиче 11

Нумерички показатели за градежни парцели во Долно Лисиче 12

Нумерички показатели за градежни парцели во Долно Лисиче 13

Нумерички показатели за градежни парцели во Долно Лисиче 14

Нумерички показатели за градежни парцели во Долно Лисиче 15

Нумерички показатели за градежни парцели во Долно Лисиче 16

Нумерички показатели за градежни парцели во Долно Лисиче 17

Нумерички показатели за градежни парцели во Долно Лисиче 18

Нумерички показатели за градежни парцели во Долно Лисиче 19

Нумерички показатели за градежни парцели во Долно Лисиче 20

Нумерички показатели за градежни парцели во Долно Лисиче 21

Нумерички показатели за градежни парцели во Долно Лисиче 22

Нумерички показатели за градежни парцели во Долно Лисиче 23

Нумерички показатели за градежни парцели во Долно Лисиче 24

Нумерички показатели за градежни парцели во Долно Лисиче 25

Нумерички показатели за градежни парцели во Долно Лисиче 26

Нумерички показатели за градежни парцели во Долно Лисиче 27

 

 

 

Проектна програма за изработка на Урбанистички проект за инфраструктура за изградба на секундарен топловод

Планска програма за ДУП за градска четврт И16 блок 16.03 

Проектна програма за Урбанистички проект на КП3543 КО Горно Лисиче- вон град

Проектна програма за Урбанистички проект на КП3661-2 КО Горно Лисиче- вон град

 

Одлука и формулар за неспроведување на стратегиска оцена за Измена и дополна на ДУП на градска четврт И11 блок 11.13

 

 

Планска програма за Измена и дополна на ДУП И11 блок 11.12
Планска програма за Измена и дополна на ДУП за И11 блок 11.13

Планска програма за ДУП ЈИ 05 блок 05.01. и 05.02.

 

Планска програма за ДУП И13 блок 13.06 - Општина Аеродром

Планска програма за ДУП СИ 12_ Општина Гази Баба и Општина Аеродром

 

 

Јавен повик за доставување иницијативи за изработка на урбанистички планови

 Oдлука и формулар за не спроведување на стратегиска оцена за измена и дополна на ДУП И11 блок 11.02

Одлука и формулар за не спроведување на стратегиска оцена за УПС Долно Лисиче блок 1 блок 7 и блок 8

Локална урбанистичка планска документација за лесна и незагадувачка индустрија, КО Долно Лисиче

Одлука за неспроведување на стратегиска одлука

ЛУПД за Б3 КП 2748 КО Г.Лисиче, Општина Аеродром СИНТЕЗЕН

Јавен повик за доставување иницијативи за изработка на урбанистички планови

Одлука за неспроведување SEA за ЛУПД за КП 2748 КО Горно Лисиче

Формулар за Горно Лисиче

Одлука за SEA И 09

Формулар И 09

фОРМУЛАР ЗА ЈИ 06 .03

Одлука за неспроведување СЕА ЈИ05 бЛОК 06

BLOK I17.02.

Одлука за SEA ЈИ 06 бЛОК 03

Формулар ЈИ 06 .03

Јавен повик за доставување иницијативи за изработка на Урбанистички планови

Oдлука за неспроведување на стратегиска оцена за ЈИ03

Формулар за животна средина за ЈИ 03

Формулар за плански документ за ДУП за четврт И10

Одлука за неспроведување на стратегиска оцена за планскиот документ Детален урбанистички план за четврт И10

Одлука за неспроведување на стратегиска оцена за с. Долно Лисиче

Образец за неспроведување на стратегиска оцена за с. Долно Лисиче

Известување за исправка

Јавна презентација и Јавна анкета за Детален урбанистички план за градска четврт И 11 Блок 13

анкетен лист за село Долно Лисиче

Јавна анкета - јавна презентација на Предлог-урбанистички план село Долно Лисиче

Јавен повик

Одлука за неспроведување на стратегиска оцена четврт И 11

Формулар за плански документ ДУП за четврт И 11

Одлука за неспроведување на стратегиска оцена четврт И 10

Формулар за плански документ ДУП за четврт И 10

Одлука за неспроведување на стратегиска оцена четврт И 14

Формулар за плански документ ДУП за четврт И 14

Формулар за плански документ ДУП за четврт ЈИ 01.doc

Одлука за неспроведување на стратегиска оцена за четврт ЈИ 01.docx

Одлука за неспроведување на стратегиска оцена 12.11.2014.docx

Локална урбанистичка планска документација за лесна и незагадувачка индустрија (Г2), КО Долно Лисиче

Одлука за неспроведување на стратегиска оценка

Формулар за СЕА 14.11.2014 год Глобал Електрик.doc

Одлука за неспроведување стратегиска оцена - ЛУПД за Е2-бензинска пумпна станица

Образец за неспроведување стратегиска оцена

Одлука за неспроведување на стратегиска оцена

Формулар

Одлука за неспроведување на стратегиска оцена за ЛУДП КП 3544

Формулар за ЛУДП ЗА КП 3544

Одлука за неспроведување на стратегиска оцена

формулар за СЕА 29.04.2015 год

Одлука за неспроведување на стратегиска оцена за планскиот документ Детален урбанистички план за четврт И 12 плански период 2014-2019

формулар за И 12

Одлука за неспроведување на стратегиска оцена За планскиот документ Детален урбанистички план за четврт ЈИ 04 плански период 2014-2019 година

формулар за ји04

Актуелно

img
img img

Видео