Урбанистички планови

 

Планска програма за ДУП за градска четврт И16 блок 16.03 

Проектна програма за Урбанистички проект на КП3543 КО Горно Лисиче- вон град

Проектна програма за Урбанистички проект на КП3661-2 КО Горно Лисиче- вон град

 

Одлука и формулар за неспроведување на стратегиска оцена за Измена и дополна на ДУП на градска четврт И11 блок 11.13

Измена и дополна на ДУП за градска четврт И11 блок 11.02 

ДУП за градска четврт И17 блок 17.03

Планска програма за Измена и дополна на ДУП И11 блок 11.12
Планска програма за Измена и дополна на ДУП за И11 блок 11.13

Планска програма за ДУП ЈИ 05 блок 05.01. и 05.02.

 

Планска програма за ДУП И13 блок 13.06 - Општина Аеродром

Планска програма за ДУП СИ 12_ Општина Гази Баба и Општина Аеродром

 

 

Детален урбанистички план за Градска четврт И12 блок 12.02

 

Јавен повик за доставување иницијативи за изработка на урбанистички планови

 Oдлука и формулар за не спроведување на стратегиска оцена за измена и дополна на ДУП И11 блок 11.02

Одлука и формулар за не спроведување на стратегиска оцена за УПС Долно Лисиче блок 1 блок 7 и блок 8

Локална урбанистичка планска документација за лесна и незагадувачка индустрија, КО Долно Лисиче

Одлука за неспроведување на стратегиска одлука

ЛУПД за Б3 КП 2748 КО Г.Лисиче, Општина Аеродром СИНТЕЗЕН

Синтезен предлог-план за И 09

Синтезно пано

Јавен повик за доставување иницијативи за изработка на урбанистички планови

Одлука за неспроведување SEA за ЛУПД за КП 2748 КО Горно Лисиче

Формулар за Горно Лисиче

Одлука за SEA И 09

Формулар И 09

фОРМУЛАР ЗА ЈИ 06 .03

Одлука за неспроведување СЕА ЈИ05 бЛОК 06

BLOK I17.02.

Одлука за SEA ЈИ 06 бЛОК 03

Формулар ЈИ 06 .03

Јавен повик за доставување иницијативи за изработка на Урбанистички планови

 

ДУП за ЈИ 04a-План на површини за градење

Oдлука за неспроведување на стратегиска оцена за ЈИ03

Формулар за животна средина за ЈИ 03

ДУП за четврт ЈИ 03

Формулар за плански документ за ДУП за четврт И10

Одлука за неспроведување на стратегиска оцена за планскиот документ Детален урбанистички план за четврт И10

И10

Одлука за неспроведување на стратегиска оцена за с. Долно Лисиче

Образец за неспроведување на стратегиска оцена за с. Долно Лисиче

ЈИ02

Известување за исправка

Јавна презентација и Јавна анкета за Детален урбанистички план за градска четврт И 11 Блок 13

Детален урбанистички план за градска четврт И 11 Блок 13

анкетен лист за село Долно Лисиче

Јавна анкета - јавна презентација на Предлог-урбанистички план село Долно Лисиче

 

Јавен повик

ЈИ04

И 11

Црква УЕ Б

Горно Лисиче УЕ Д

Јане Сандански УЕ Г

Реонски Центар УЕ А Блок 1 и 2

Реонски Центар УЕ А

Црква УЕ А

Горно Лисиче УЕ З

Горно Лисиче УЕ А

Индустриска Зона УЕ A

Индустриска Зона УЕ В

Индустриска Зона УЕ Б

Ново Лисиче УЕ Г

Скопјанка УЕ А

Одлука за неспроведување на стратегиска оцена четврт И 11

Формулар за плански документ ДУП за четврт И 11

Одлука за неспроведување на стратегиска оцена четврт И 10

Формулар за плански документ ДУП за четврт И 10

Одлука за неспроведување на стратегиска оцена четврт И 14

Формулар за плански документ ДУП за четврт И 14

Формулар за плански документ ДУП за четврт ЈИ 01.doc

Одлука за неспроведување на стратегиска оцена за четврт ЈИ 01.docx

Одлука за неспроведување на стратегиска оцена 12.11.2014.docx

Локална урбанистичка планска документација за лесна и незагадувачка индустрија (Г2), КО Долно Лисиче

Одлука за неспроведување на стратегиска оценка

Формулар за СЕА 14.11.2014 год Глобал Електрик.doc

Одлука за неспроведување стратегиска оцена - ЛУПД за Е2-бензинска пумпна станица

Образец за неспроведување стратегиска оцена

Одлука за неспроведување на стратегиска оцена

Формулар

Одлука за неспроведување на стратегиска оцена за ЛУДП КП 3544

Формулар за ЛУДП ЗА КП 3544

Одлука за неспроведување на стратегиска оцена

формулар за СЕА 29.04.2015 год

Одлука за неспроведување на стратегиска оцена за планскиот документ Детален урбанистички план за четврт И 12 плански период 2014-2019

формулар за И 12

Одлука за неспроведување на стратегиска оцена За планскиот документ Детален урбанистички план за четврт ЈИ 04 плански период 2014-2019 година

формулар за ји04

Актуелно

img
img img

Видео