Дејан Митески, вршител на должноста градоначалник на Општина Аеродром

 

 

 

Дејан Митески е роден на 20.6.1987 година во Скопје. Основно образование завршува во ОУ „Гоце Делчев“ во Општина Аеродром, а средно во „Васил Антевски-Дрен“. Во 2009 година дипломира на Правниот факултет „Јустинијан Први“ при УКИМ, а во 2016 година се стекнува со магистерска диплома на Универзитетот „Американ колеџ“ во Скопје. Во април 2018 година го положува и правосудниот испит.

Своето практично знаење во сферата на правото го стекнува во повеќе државни институции, меѓу кои Министерството за транспорт и врски, Владината второстепена комисија од областа на имотноправни работи и градежно земјиште, во Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони како член на управниот одбор.

Исто така, бил член во Советодавниот комитет за земјишна политика како дел од проектот „Катастар на недвижности и регистрација“, како и член на Комисијата за организирање, спроведување обука и спроведување испит за стекнување овластување за располагање со градежно земјиште.

Сите овие години, своето професионално искуство го надградува со учество на разни конференции и работилници поврзани со законската регулатива од областа на урбанизмот, планирањето и градежното земјиште, како и имплементација на европските регулативи во домашното законодавство. Учествува и на работилница за млади лидери, организирана од институтот „Роберт Шуман“ од Сараево, БиХ.

Митески е коавтор на Законот за градежно земјиште (2015) и коавтор на повеќе законски измени на Законот за просторно и урбанистичко планирање и Законот за градење, како и повеќе подзаконски акти што произлегуваат од овие два закона.

Во периодот од 2013 до 2017 година ја извршува функцијата член на Советот на Општина Аеродром. Во тој период како советник членува и во повеќе комисии во рамките на Советот на Општина Аеродром.

На локалните избори во 2021 година стана член на Советот на Општина Аеродром, а на 1.11.2021 година на конститутивната седница е избран за претседател на Советот на Општина Аеродром, каде што даде важен и сериозен придонес во функционирањето и работењето на Општина Аеродром.

На 28.6.2024 година Дејан Митески официјално ја презеде функцијата заменик-градоначалник од поранешниот градоначалник Тимчо Муцунски, додека на 15.7.2024 година на седница на Совет беше избран за вршител на должноста градоначалник на Општина Аеродром.

Митески ја најави својата заложба за транспарентна, одговорна и чесна работа со единствена цел - подобар живот, подобра иднина и пропсперитет на Општина Аеродром.

 

 

Анкетен лист

 

 

 

Актуелно

img
img img

Видео