Урбанизам

Веб страна за пристап до информацискиот систем за е-одобрение за градење www.gradezna-dozvola.mk

 

Законски акти и упатства:

1. Закон за градење, редакциски пречистен текст

2. Закон за изменување и дополнување на законот за просторно и урбанистичко планирање, сл. весник 44-2015

3. Закон за изменување и дополнување на законот за просторно и урбанистичко планирање, сл. весник 44-2015 2

4. Закон за постапување со бесправно изградени објекти, редакциски пречистен текст

5. Закон за просторно и урбанистичко планирање

Електронски барања

6. Адаптација со пренамена

7. Барање за одобрување на идеен проект

8. Барање за реконструкција со пренамена

9. Барање за реконструкција

10. Барање за Oдобрение за пренамена

11. Барање за Адаптација

12. Барање за Градби за кои НЕ Е ПОТРЕБНО Одобрение за градење

13. Барање за издавање на одобрение за подготвителни работи

14. Барање за Одобрение за градење

15. Барање за потврдување на помошен објект, оранжерија или објект за примарна обработка на земјоделски производи бесправно изградени на земјоделско земјиште

16. Барање за Промена на инвеститор

17. Барање за Решение за одобрување на Измена во текот на градба

18. Барање за утврдување на правен статус на бесправни објекти кои се линиски инфраструктурни објекти

19. Барање за утврдување на правен статус на бесправно изградени поставени електронски комуникациски мрежи и средства

20. Барање за утврдување на правен статус на електронски комуникациски мрежи и средства кои се бесправно изградени на објекти

Хартиени барања

18. Барање за Oтстранување на објект

19. Барање за Извод од ДУП

20. Барање за издавање на Уверение за Kарактер на земјиште

21. Барање за измена на ДУП

22. Барање за ЛУПД

23. Барање за потврда дека земјоделското земјиште се обработува

24. Барање за промена на барател

25. Барање за Утврдување на правен статус на бесправни објекти од локално значење

26. Барање / иницијатива за изработка на Детален урбанистички план за блок од урбанистичка четврт

27. Барање / иницијатива за изработка на Детален урбанистички план за урбанистичка четврт


 

Актуелно

img
img img

Видео