ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОВЕТОТ

 

Биографски податоци

Д-р Виктор Камилоски е роден на 5.4.1962 година во Скопје. Основно училиште и гимназија завршил во Скопје. На Медицинскиот факултет се запишал во учебната 1980/1981 година, а студиите ги завршил во јуни 1986 година со среден успех 8,70.

Од октомври 1988 година е вработен во Градската општа болница, Клиника за хируршки болести „Св. Наум Охридски“ - Скопје.

Специјалистичкиот испит по општа хирургија го положил на 24.3.1995 година. Супспецијализација по трауматологија завршил на 24.4.2000 година. Работел на повеќе одговорни и раководни функции како: шеф на одделот за асептична хирургија, началник на ургентниот центар при ГОБ, генерален директор на Градска општа болница.

Има богато хируршко и оперативно искуство, особено во областа на  трауматологијата. Магистер по трауматологија е од 1988 година (Клиничка и рендгенолошка евалуација на третманот на фрактурите на радиус на типично место).

За помлад асистент по предметот хирургија е избран на 23.3.1993 година, додека за асистент по истиот предмет е избран на наставно-научниот совет на Медицинскиот факултет на  26.12.1997 година.

Докторирал на тема фрактури на дистален радиус и третман со екстерна фиксација во 2008 година.

 

Стручно - научна активност

 

Уште за време на специјализацијата по општа хирургија покажувал склоност кон научно-истражувачка  дејност на трауматолошкото одделение при Градската општа болница, Клиника за хируршки болести „Св. Наум Охридски“ - Скопје.

Учесник е на бројни секциски и интерсекциски состаноци на домашни и на меѓународни конгреси и симпозиуми на кои учествувал активно со усна презентација или постер презентации.

Со свои и со заеднички трудови учествувал на разни стручни конгреси, симпозиуми и состаноци во земјава и во странство. Има студиски престои во неколку наврати во Клиничкиот центар во Љубљана, Словенија и тоа во 1994 и во 1996 година.

Завршил неколку курсеви од областа на трауматологијата и тоа:

AO. Advanced course on the operative treatment of fractures and nonunions, (Theoretical basis and practical principles) March, 1994, Slovenia

AO Spine course, May 1996, Slovenia

I-st Macedonian Basic Course in Arthroscopy, October. Skopje 1996

Hands-on Course Cadaver dissection in Traumatology with cadaver dissections. (Pricniples in fracture treatment, Aproaches and osteosynthesis, Fracture treatment Growth,Hand surgery, Pelvis, /Acetabulum, Spinal trauma), Grac, Avstrija  2005

American hospital –Istanbul, Turkey, 2008 study

Congres of foodbal medicine, Maribor Sloveni

Arthroscopic course, Ljubljana Slovenia

 

Наставна и публицистичка дејност

 

Во изминатиот период ас. д-р Виктор Камилоски, активно бил вклучен во практичната активност со студентите од Медицинскиот и од Стоматолошкиот факултет, пренесувајќи им ги современите ставови на полето на хирургијата. Студиозно им приоѓа на поставените задачи, со добра смисла за педагошка работа. Исто така, има објавено бројни трудови во земјава и во странство.

Актуелно

img
img img

Видео