Буџет на Општина Аеродром за 2019 година


Биланс на приходи за 2019

Биланс на расходи за 2019

Посебен дел со програми за 2019

 

Годишна сметка за 2018 (1)

Годишна сметка за 2018 (2)

Годишна сметка за 2018 (3)

Годишна сметка за 2018 (4)

Годишна сметка за 2018 (5)

Годишна сметка за 2018 (6)

Годишна сметка за 2018 (7)

Годишна сметка за 2018 (8)

Годишна сметка за 2018 (9)

Годишна сметка за 2018 (10)

Годишна сметка за 2018 (11)

 

 

Ребаланс на Буџет на Општина Аеродром за 2018

Биланс на приходи

Биланс на расходи

Посебен дел по програми

 

Буџет на Општина Аеродром за 2018 година

                Симплифицирана форма на Буџетот на Општина Аеродром за 2018 година

Буџет на Општина Аеродром за 2018 година

Биланс на приходи

Биланс на расходи

Посебен дел

 

 

ЗАВРШНА СМЕТКА ЗА 2017 ГОДИНА

1. Завршна сметка 2017 година - Буџет

2. Завршна сметка 2017 година - Орган

3. Завршна сметка 2017 година - Наменски дотации

4. Завршна сметка 2017 година - Едношалтерски систем

5. Завршна мсетка 2017 година - Посебна сметка за исплата на штети од поплави

6. Завршна сметка 2017 година - Наменска за финансиска поддршка на земјоделие и рурален развој на Општина Аеродром

7. Завршна сметка 2017 година - Донација за изработка на електронски каталог

8. Завршна сметка 2017 година - Наменска сметка Агенција за државни патишта на Општина Аеродром

9. Завршна сметка 2017 година - Наменска сметка на реконструкција и адаптација со пренамена на објект за престој на деца на Општина Аеродром

10. Завршна сметка 2017 година - Наменска сметка за креирање можности за работа за сите

11. Наменска сметка за изградба на сервисна улица Тодор Чангов и Ѓорѓи Капчев

12. Наменска сметка за општинска изборна комисија

 

 

 

 

 

Буџет на Општина Аеродром за 2017 година

Буџетот на Општина Аеродром е изготвен во согласност со Насоките за изготвување на буџетите на единиците на локалната самоуправа (буџетски циркулар) доставени од страна на Министерството за финансии на Република Македонија со наш бр.19-6067/1 од 30.08.2016 година, во кои се содржани главните насоки за изготвување на општинскиот буџет за 2017 година.

 

Буџетот на Општина Аеродром за 2017 година е дефиниран како годишен план на приходи, други приливи и одобрени средства во кој се вклучени Основниот буџет, Буџетот на самофинансирачки активности, Буџетот на блок дотации и Буџетот на донации.

 

Изготвувањето на Буџетот на Општина Аеродром за 2017 година е во согласност со воведувањето на развојниот дел на буџетот, поточно среднорочниот (тригодишен) план на програмите за развој, промените настанати во програмската класификација, како и изготвувањето на буџетот за наредните три години.

 

 

ИЗВОРИ НА ФИНАНСИРАЊЕ - ПРИХОДИ НА

 ОПШТИНА АЕРОДРОМ

 

 

Планираните извори на приходи од кои ќе се финансираат расходите на Општина Аеродром во Буџетот за 2017 година изнесуваат 1.123.931.000 денари.

 

Приходите на Буџетот на Општината за 2017 година се планирани согласно направената анализа на историските податоци и досегашниот тренд на наплата на разните групи на приходи, како и предвидувањата за очекуваните приходи од надоместокот за уредување на градежното земјиште, надоместокот за утврдување на правен статус на бесправно изградени објекти, даноците на имот, донациите, самофинансирачките активности и блок дотациите за основните училишта и детските градинки и другите трансфери од Буџетот на Република Македонија за 2017 година.

 

Даночни приходи

621.346.000

Неданочни приходи

143.784.000

Капитални приходи

16.150.000

Трансфери и донации

342.651.000

 

 

           

 

Од графичкиот приказ може да се заклучи дека најголемо учество во вкупните приходи од 55,3% имаат даночните приходи кои претставуваат и основа за финансирање на функциите на општината, неданочните приходи учествуваат со 12,8%, капиталните приходи учествуваат со 1,4%, додека со значителен дел од 30,5% учествуваат и приходите од трансфери и донации.

 

 

ПЛАНИРАНИ  БУЏЕТСКИ  РАСХОДИ НА

ОПШТИНА АЕРОДРОМ

 

            Планирани расходи на Општина Аеродром за 2017 година, вкупно изнесуваат 1.123.931.000 денари и со тоа се запазува буџетското правило на балансирани приходи и расходи. Согласно економската класификација истите се утврдени по одделни намени и видови.

 

40

Плати и надоместоци

343.394.000

41

Резерви и недефинирани расходи

6.000.000

42

Стоки и услуги

405.609.000

46

Субвенции и трансфери

35.340.000

48

Капитални расходи

333.588.000

 

     

Од графичкиот приказ може да се констатира дека учеството на капиталните расходи изнесува 29,7% со што се планира да се иницира изградбата на нова, реконструкција и одржување на постојната инфраструктура, како и подобрување на вкупните јавни услуги.

 

Во делот на расходите за стоки и услуги на кои отпаѓаат 36,1%, покрај тековните расходи за функционирање на општината и месните заедници, се содржани и расходите за финансирање на комуналните услуги и тековното одржување на основното образование и детската заштита.

 

Во Буџетот на Општина Аеродром за 2017 година, со дел од 30,6% од вкупните расходи се обезбедени средства за плати и надоместоци за вработените во општината и месните заедници, градоначалникот на Општината, членовите на Советот на Општината, како и вработените во општинските буџетски корисници кои по влезот на општината во втората фаза од фискалната децентрализација се финансираат преку блок дотации.

 

Останатите расходи се однесуваат на резерви и недефинирани расходи со 0,5% и расходи за субвенции и трансфери со 3,1% од вкупните расходи.

 

 

ФИНАНСИРАЊЕ НА АКТИВНОСТИТЕ СПОРЕД НАДЛЕЖНОСТИТЕ

ВО РАМКИ НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА АЕРОДРОМ  ЗА 2017 ГОДИНА

 

 

            Финансирањето на активностите според надлежностите во Буџетот на Општина Аеродром за 2017 година е следен:

 

 

A

СОВЕТ НА ОПШТИНА

40.250.000

D

ГРАДОНАЧАЛНИК

8.808.000

E

ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАЦИЈА

108.942.000

F

УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И УРЕДУВАЊЕ НА ПРОСТОРОТ

242.477.000

G

ЛОКАЛЕН ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

520.000

J

КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ

169.165.000

K

КУЛТУРА

2.000.000

V

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА

215.536.000

N

ОБРАЗОВАНИЕ

335.283.000

R

ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРИРОДА

950.000

 

 

За подобар преглед на оваа табела во прилог е даден следниот графикон од којшто може да се анализираат вкупните планирани трошоци по соодветни надлежности:

 

 

 

 

Биланс на приходи

Биланс на расходи

Посебен дел

 

 

Измени и дополнувањата на финансиските средства (Ребаланс) во Буџетот на Општина Аеродром за 2016 година

  

Во Буџетот на Општина Аеродром за 2016 година, со бр.09-423/3 од 19.11.2015 година (Службен гласник на Општина Аеродром“ број 17/15 од 19.11.2015 година), вклучително Одлуката за измена на распоредот на средствата во Буџетот на Општина Аеродром за 2016 година со бр.09-94/39 од 07.03.2016 година (“Службен гласник на Општина Аеродром“ бр.03/2016 од 07.03.2016 година), како и Одлуката за измена на распоредот на средствата во Буџетот на Општина Аеродром за 2016 година со бр.09-153/19 од 11.04.2016 година (“Службен гласник на Општина Аеродром“ бр.05/2016 од 12.04.2016 година), се вршат одредени измени и дополнувањата на финансиските средства (Ребаланс) во Буџетот на Општина Аеродром за 2016 година.

 

Измените и дополнувањата на финансиските средства (Ребаланс) во Буџетот на Општина Аеродром за 2016 година, се однесуваат на колоните: основен буџет, блок дотации, донации и самофинансирачки активности.

Истите се резултат на корекција во дел на планираните приходи, измените и дополната на планираните активности во расходниот дел, како и променетите потреби врз основ на доставените барања од страна на општинските буџетски корисници за одредени измени и дополнувања во нивните годишни планови по одделни потставки.

 

На приходната страна, измените во колоната основен буџет се однесуваат на: потставката 717137 – Надоместок за уредување на градежно земјиште од износ од 398.910.000 денари на износ од 445.140.000 денари, потставката 741113 – Трансфери од буџетите на фондовите од износ од 8.000.000 денари на износ од 6.000.000 денари, како и потставката 741115 – Дотации од приходи од ДДВ и тоа од износ од 15.000.000 денари на износ од 16.000.000 денари.

Во колоната донации, измената се однесува на потставката 742115 – приходи од европски држави, од износ од 650.000 денари на износ од 1.549.000 денари.

Во колоната блок дотации, измената се однесува на потставката 741120 – Блок дотации на општината по одделни намени и тоа од износ од 308.213.000 денари на износ од 315.341.000 денари.

 

На расходната страна, измените и дополнувањата на буџетот (вклучително горенаведените Одлуки за измени на распоредот на средствата во Буџетот за 2016 година, изгласани по Буџетот на Општина Аеродром за 2016 година), се однесуваат на измените и дополнувањата на потребите произлезени од тековното работење на општината, како и измените и дополнувањата врз основ на доставените барања од страна на општинските буџетски корисници.

Измените во делот на колоната основен буџет, се изготвени во рамките на следните надлежности и програми и тоа во:

·        Надлежност Е – Општинска администрација, Програма Е0 – Општинска администрација, планираните расходи во вкупен износ од 112.361.000 денари останува непроменет, со одредени измени на распоредот на средства по одделни потставки;

·        Надлежност F – Урбанистичко планирање и уредување на просторот, Програма FА – Уредување на градежно земјиште (капитални трошоци), вкупните планирани расходи се менуваат од 155.841.000 денари на износ од 206.751.000 денари;

·        Надлежност Ј – Комунални дејности, Програма Ј0 – Одржување на урбана опрема, планираните расходи се менуваат од 16.380.000 денари на износ од 14.880.000 денари, Програма Ј3 – Јавно осветлување, планираните расходи во вкупен износ од 46.838.000 денари останува непроменет, со одредени измени на распоредот на средства по одделни потставки, Програма Ј6 – Одржување и заштита на локални патишта, вкупните планирани расходи се менуваат од 63.905.000 денари на износ од 62.905.000 денари, Програма Ј7 – Одржување и користење на паркови и зеленило, планираните расходи се менуваат од 23.655.000 денари на износ од 21.655.000 денари, Програма Ј8 – Други комунални услуги, вкупните планирани расходи се менуваат од 600.000 денари на износ од 250.000 денари, Програма ЈА – Изградба на јавно осветлување, вкупните планирани расходи се менуваат од 14.210.000 денари на износ од 17.560.000 денари, Програма ЈD – Изградба и реконструкција на локални патишта и улици, вкупните планирани расходи се менуваат од 1.567.000 денари на износ од 1.907.000 денари, како и Програма ЈN – Урбана опрема (капитални расходи), вкупните планирани расходи се менуваат од 4.815.000 денари на износ од 4.315.000 денари;

·        Надлежност V – Детски градинки, Програмата V1 – Детски градинки, вкупните планирани расходи се менуваат од 55.635.000 денари на износ од 50.165.000 денари.

·        Надлежност N – Образование, Програмата N1 – Основно образование, вкупните планирани расходи се менуваат од 37.070.000 денари на износ од 38.520.000 денари.

 

Во колоната блок дотации, измената и дополнувањето на Буџетот на Општина Аеродром за 2016 година, се однесува на:

·        Надлежност N – Образование, Програмата N1 – Основно образование, вкупните планирани расходи се менуваат од 218.223.000 денари на износ од 222.807.000 денари;

·        Надлежност V – Детски градинки, Програмата V1 – Детски градинки, вкупните планирани расходи се менуваат од 89.990.000 денари на износ од 92.534.000 денари.

 

Во колоната самофинансирачки активности, измената и дополнувањето на Буџетот на Општина Аеродром за 2016 година, се однесува на:

·        Надлежност V – Детски градинки, Програмата V1 – Детски градинки, каде планираните расходи во вкупен износ од 49.840.000 денари останува непроменет, со одредени измени на распоредот на средства по одделни потставки изготвени врз основ на доставените барања од страна на општинските буџетски корисници.

 

Во колоната донации, измената и дополнувањето на Буџетот на Општина Аеродром за 2016 година, се однесува на:

·        Надлежност N – Образование, Програмата N1 – Основно образование, вкупните планирани расходи се менуваат од 384.000 денари на износ од 1.283.000 денари;

 

Со горенаведените измени, консолидираниот Буџет на Општина Аеродром за 2016 година, кој ги вклучува основниот буџет, самофинансирачките активности, донациите и блок дотациите (вклучително горенаведените Одлуки за измени на распоредот на средствата во Буџетот за 2016 година, изгласани по Буџетот на Општина Аеродром за 2016 година), во вкупен износ се менува од износ од 1.072.418.000 денари на износ од 1.125.675.000  денари.

Биланс на приходи

Биланс на расходи

Посебен дел

 

 

Градоначалник

на Општина Аеродром

Ивица Коневски

 

 

 

 

 

 Буџет за 2016 година

Буџетот на Општина Аеродром е изготвен во согласност со Насоките за изготвување на буџетите на единиците на локалната самоуправа (буџетски циркулар) доставени од страна на Министерството за финансии на Република Македонија со наш бр.26-6973/1 од 30.09.2015 година, во кои се содржани главните насоки за изготвување на општинскиот буџет за 2016 година.

 

 

Планираните извори на приходи од кои ќе се финансираат расходите на Општина Аеродром во Буџетот за 2016 година изнесуваат 1.072.418.000 денари.

 

Приходите на Буџетот на Општината за 2016 година се планирани согласно направената анализа на историските податоци и досегашниот тренд на наплата на разните групи на приходи, како и предвидувањата за очекуваните приходи од надоместокот за уредување на градежното земјиште, надоместокот за утврдување на правен статус на бесправно изградени објекти, даноците на имот, донациите, блок дотациите за основните училишта и детските градинки и другите трансфери од Буџетот на Република Македонија за 2016 година.

 

Даночни приходи

564.950.000

Неданочни приходи

142.455.000

Капитални приходи

33.150.000

Трансфери и донации

331.863.000

 

Од графичкиот приказ може да се заклучи дека најголемо учество во вкупните приходи од 52,7% имаат даночните приходи кои претставуваат и основа за финансирање на функциите на општината, неданочните приходи учествуваат со 13,3%, капиталните приходи учествуваат со 3,1%, додека со значителен дел од 31% учествуваат и приходите од трансфери и донации.

 

            Планирани расходи на Општина Аеродром за 2016 година, вкупно изнесуваат 1.072.418.000 денари и со тоа се запазува буџетското правило на балансирани приходи и расходи. Согласно економската класификација истите се утврдени по одделни намени и видови.

 

40

Плати и надоместоци

336.721.000

41

Резерви и недефинирани расходи

6.000.000

42

Стоки и услуги

418.113.746

46

Субвенции и трансфери

36.580.000

48

Капитални расходи

275.003.254

 

     

Од графичкиот приказ може да се констатира дека учеството на капиталните расходи изнесува 25,6% со што се планира да се иницира изградбата на нова и реконструкција и одржување на постојната инфраструктура, како и подобрување на вкупните јавни услуги.

 

Во делот на расходите за стоки и услуги на кои отпаѓаат 39%, покрај тековните расходи за функционирање на општината и месните заедници, се содржани и расходите за финансирање на комуналните услуги и тековното одржување на основното образование и детската заштита.

 

Во Буџетот на Општина Аеродром за 2016 година, со дел од 31,4% од вкупните расходи се обезбедени средства за плати и надоместоци за вработените во општината и месните заедници, градоначалникот на Општината, членовите на Советот на Општината, како и вработените во општинските буџетски корисници кои по влезот на општината во втората фаза од фискалната децентрализација се финансираат преку блок дотации.

 

Останатите расходи се однесуваат на резерви и недефинирани расходи со 0,6% и расходи за субвенции и трансфери со 3,4% од вкупните расходи.

 

 

ФИНАНСИРАЊЕ НА АКТИВНОСТИТЕ СПОРЕД НАДЛЕЖНОСТИТЕ

ВО РАМКИ НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА АЕРОДРОМ  ЗА 2016 ГОДИНА

 

 

            Финансирањето на активностите според надлежностите во Буџетот на Општина Аеродром за 2016 година е следен:

 

A

СОВЕТ НА ОПШТИНА

40.120.000

D

ГРАДОНАЧАЛНИК

9.228.000

E

ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАЦИЈА

112.627.000

F

УРБАНИСТИЧКО ПЛАН. И УРЕДУВАЊЕ НА ПРОСТОРОТ

175.441.000

G

ЛОКАЛЕН ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

590.000

J

КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ

199.805.000

K

КУЛТУРА

2.000.000

V

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА

195.865.000

N

ОБРАЗОВАНИЕ

335.792.000

R

ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРИРОДА

950.000

 

За подобар преглед на оваа табела во прилог е даден следниот графикон од којшто може да се анализираат вкупните планирани трошоци по соодветни надлежности:

 

 

 

 

 

БУЏЕТ ЗА 2015 година

Буџетот на Општина Аеродром е изготвен во согласност со Насоките за изготвување на буџетите на единиците на локалната самоуправа (буџетски циркулар) доставени од страна на Министерството за финансии на Република Македонија со наш бр.25-7020/1 од 24.09.2014 година, во кои се содржани главните насоки за изготвување на општинскиот буџет за 2015 година.

 

Буџетот на Општина Аеродром за 2015 година е дефиниран како годишен план на приходи, други приливи и одобрени средства во кој се вклучени Основниот буџет, Буџетот на самофинансирачки активности, Буџетот на блок дотации и Буџетот на донации.

 

Имајќи ја во предвид наведената дефиниција за процесот на буџетирање со Буџетот на Општина Аеродром се врши распоредување на изворите на финансирање наспроти низата потреби и побарувања. Меѓутоа, со буџетот за 2015 година се задоволуваат и теоретските постулати на процесот на буџетирање, а пред сè:

 

      -    Остварувањето на основните функции на органите на општината;

-          Процесот на буџетирање да претставува начин на управување со локалниот економски развој;

-          Процесот на буџетирање да претставува начин за утврдување на приоритетите;

-          Процесот на буџетирање да претставува начин на контрола на наменското користење на средствата на корисниците одобрени во Буџетот на Општината.

 

Изготвувањето на Буџетот на Општина Аеродром за 2015 година е во согласност со воведувањето на развојниот дел на буџетот, поточно среднорочниот (тригодишен) план на програмите за развој, промените настанати во програмската класификација, како и изготвувањето на буџетот за наредните три години.

 

Планираните извори на приходи од кои ќе се финансираат расходите на Општина Аеродром во Буџетот за 2015 година изнесуваат 1.036.441.200 денари.

 

Приходите на Буџетот на Општината за 2015 година се планирани согласно направената анализа на историските податоци и досегашниот тренд на наплата на разните групи на приходи, како и предвидувањата за очекуваните приходи од надоместокот за уредување на градежното земјиште, надоместокот за утврдување на правен статус на бесправно изградени објекти, даноците на имот, донациите, блок дотациите за основните училишта и детските градинки и другите трансфери од Буџетот на Република Македонија за 2015 година.

 

71

Даночни приходи

546.843.000

72

Неданочни приходи

135.088.400

73

Капитални приходи

25.400.000

74

Трансфери и донации

329.109.800

 

 

Од графичкиот приказ може да се заклучи дека најголемо учество во вкупните приходи од 52,8% имаат даночните приходи кои претставуваат и основа за финансирање на функциите на општината, неданочните приходи учествуваат со 13%, капиталните приходи учествуваат со 2,45%, додека со значителен дел од 31,75% учествуваат и приходите од трансфери и донации.

 

            Планирани расходи на Општина Аеродром за 2015 година, вкупно изнесуваат 1.036.441.200 денари и со тоа се запазува буџетското правило на балансирани приходи и расходи. Согласно економската класификација истите се утврдени по одделни намени и видови.

 

 

40

Плати и надоместоци

321.742.000

41

Резерви и недефинирани расходи

6.000.000

42

Стоки и услуги

396.317.950

46

Субвенции и трансфери

30.780.000

48

Капитални расходи

281.601.250

Од графичкиот приказ може да се констатира дека учеството на капиталните расходи изнесува 27,2% со што се планира да се иницира изградбата на нова и реконструкција и одржување на постојната инфраструктура, како и подобрување на вкупните јавни услуги.

Во делот на расходите за стоки и услуги на кои отпаѓаат 38,2%, покрај тековните расходи за функционирање на општината и месните заедници, се содржани и расходите за финансирање на комуналните услуги и тековното одржување на основното образование и детската заштита.

Во Буџетот на Општина Аеродром за 2015 година, со дел од 31% од вкупните расходи се обезбедени средства за плати и надоместоци за вработените во општината и месните заедници, градоначалникот на Општината, членовите на Советот на Општината, како и вработените во општинските буџетски корисници кои по влезот на општината во втората фаза од фискалната децентрализација се финансираат преку блок дотации.

 

Останатите расходи се однесуваат на резерви и недефинирани расходи со 0,6% и расходи за субвенции и трансфери со 3% од вкупните расходи.

 

            Финансирањето на активностите според програмите на Буџетот на Општина Аеродром за 2015 година е следен:

 

A

СОВЕТ НА ОПШТИНА

28.420.000

D

ГРАДОНАЧАЛНИК

12.238.000

E

ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАЦИЈА

137.645.800

F

УРБАНИСТИЧКО ПЛАН. И УРЕДУВАЊЕ НА ПРОСТОРОТ

192.955.000

G

ЛОКАЛЕН ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

880.000

J

КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ

190.500.000

K

КУЛТУРА

2.350.000

V

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА

145.320.000

N

ОБРАЗОВАНИЕ

325.182.400

R

ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРИРОДА

950.000

 

Вкупно:

1.036.441.200

 

БУЏЕТ ЗА 2014 година

На 13-тата седница на Советот на Општина Аеродром, одржана на 05.12.2013 година, се изгласа Буџетот на Општина Аеродром за 2014 година.

Планираните извори на приходи од кои ќе се финансираат расходите на Општина Аеродром во Буџетот за 2014 година изнесуваат 1.398.529.000 денари. Во рамките на вкупниот Буџет се вклучени и средствата кои се однесуваат на надлежностите во дејноста на основното образование и социјалната заштита, како и донациите.

Важно е да се напоменe дека учеството на капиталните расходи  во вкупниот планиран Буџет на Општина Аеродром за 2014 година изнесува 41% со што се планира за изготвување на проекти, изградба и реконструкција на улици и на патишта во урбаниот и руралниот дел на општината, изградба на капацитети за водоснабдување, изградба на системи за одведување и пречистување на отпадни води, изградба на нови линии за јавно осветлување и друго.

 

Биланс на приходи

Биланс на расходи

Посебен дел

 

Буџет за 2013 година

 

Буџетот на Општина Аеродром е изготвен во согласност со Насоките за изготвување на буџетите на единиците на локалната самоуправа (буџетски циркулар) доставени од страна на Министерството за финансии на Република Македонија со наш бр.24-8413/1 од 08.10.2012 година, во кои се содржани главните насоки за изготвување на општинскиот буџет за 2013 година.

 

Буџетот на Општина Аеродром за 2013 година

 

 Буџетот на Општина Аеродром е изготвен во согласност со Насоките за изготвување на буџетите на единиците на локалната самоуправа (буџетски циркулар) доставени од страна на Министерството за финансии на Република Македонија со наш бр.24-8413/1 од 08.10.2012 година, во кои се содржани главните насоки за изготвување на општинскиот буџет за 2013 година.

 

Биланс на приходи

Биланс на расходи

Посебен дел

 

Буџет за 2012

Буџетот на Општина Аеродром е изготвен во согласност со Насоките за изготвување на буџетите на единиците на локалната самоуправа (буџетски циркулар) доставени од страна на Министерството за финансии на Република Македонија со бр.05-8681/1 од 30.09.2011 година, во кои се содржани главните насоки за изготвување на општинскиот буџет за 2012 година.

Буџетот на Општина Аеродром за 2012 година


Буџетот на Општина Аеродром е изготвен во согласност со Насоките за изготвување на буџетите на единиците на локалната самоуправа (буџетски циркулар) доставени од страна на Министерството за финансии на Република Македонија со бр.05-8681/1 од 30.09.2011 година, во кои се содржани главните насоки за изготвување на општинскиот буџет за 2012 година.

 

 

 

Биланс на приходи

Биланс на расходи

Посебен дел

 

Буџет за 2011 година

 

Буџетот на Општина Аеродром е изготвен во согласност со Насоките за изготвување на буџетите на единиците на локалната самоуправа (буџетски циркулар) доставени од страна на Министерството за финансии на Република Македонија со бр.05-6910/1 од 01.10.2010 година, во кои се содржани главните насоки за изготвување на општинскиот буџет за 2011 година.

Буџетската пресметка ја планира и одобрува градоначалникот на Општината врз основа на:

-  примарниот обем на изворни приходи и други приливи за финансирање на локалните работи од јавно значење;

- инвестиционите програми на општината;

- предлозите од граѓаните кои живеат на подрачјето на општината;

- предлозите на стопанските субјекти кои имаат седиште на подрачјето на општината;

- интересот на граѓаните и стопанските субјекти за сопствените и заедничките потреби и развојот на општината;

- проекциите за активностите кои се планираат да се извршат во 2011 година, дадени од страна на секторите и одделенијата во Општина Аеродром.

Буџетот на Општина Аеродром за 2011 година е дефиниран како годишен план на приходи, други приливи и одобрени средства во кој се вклучени Основниот буџет, Буџетот на самофинансирачки активности, Буџетот на блок дотации и Буџетот на донации.

Имајќи ја во предвид наведената дефиниција за процесот на буџетирање со Буџетот на Општина Аеродром се врши распоредување на изворите на финансирање наспроти низата потреби и побарувања. Меѓутоа, со буџетот за 2011 година се задоволуваат и теоретските постулати на процесот на буџетирање, а пред сè:

Остварувањето на основните функции на органите на општината;

- Процесот на буџетирање да претставува начин на управување со локалниот економски развој;

- Процесот на буџетирање да претставува начин за утврдување на приоритетите;

- Процесот на буџетирање да претставува начин на контрола на наменското користење на средствата на корисниците одобрени во Буџетот на Општината.

 

Биланс на приходи

Биланс на расходи

Посебен дел

 

Ребаланс на Буџет 2010


ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

Во Буџетот на Општина Аеродром за 2010 година со бр.07-389/1 од 21.12.2009 година ("Службен гласник на Општина Аеродром" број 25/09 од 21.12.2009 година), вклучително Одлуката за измени и дополнувања - проширување на средствата на буџетот на Општина Аеродром за 2010 година со бр.07-19/4 од 28.01.2010 год. ("Службен гласник на Општина Аеродром" број 2/10 од 28.01.2010 година), Одлуката за измени и дополнувања - проширување на средствата на буџетот на Општина Аеродром за 2010 година со бр.07-152/10 од 26.04.2010 год. ("Службен гласник на Општина Аеродром" број 10/10 од 26.04.2010 година), Одлуката за измени и дополнувања на буџетот на Општина Аеродром за 2010 година со бр.07-216/2 од 01.07.2010 год. ("Службен гласник на Општина Аеродром" број 14/10 од 01.07.2010 година), како и Одлуката за измени и дополнувања - проширување на средствата на буџетот на Општина Аеродром за 2010 година со бр.07-316/2 од 24.08.2010 год. ("Службен гласник на Општина Аеродром" број 17/10 од 24.08.2010 година), се вршат одредени измени и дополнувања.

 

Измените и дополнувањата на финансиските средства во Буџетот на Општина Аеродром за 2010 година, се однесуваат на колоните: основен буџет, блок дотации, донации и самофинансирачки активности.

Истите се резултат на корекција во дел на реализираните приходи, неопходните промени кои произлегуваат од тековното работење во расходниот дел, како и промени врз основ на доставените барања од страна на општинските буџетски корисници за одредени измени и пренамени во нивните годишни планови по одделни потставки. 

 

Согласно насоките од страна на Министерството за финансии на Р. Македонија од оваа година, во рамките на општинските буџети, делот кој се однесува на средствата - пренесени вишоци на приходи од изминатата година кај основниот буџет и општинските корисници, се прикажува како дефицитарно финансирање.

 

На приходната страна (вклучително и Одлуката за измени и дополнувања - проширување на средствата на буџетот на Општина Аеродром за 2010 година, изготвена по првиот Ребаланс на Буџетот на општината за 2010 година), во колоната основен буџет, измените се однесуваат на ставките 713 - Даноци на имот и тоа од износ од 69.185.000 денари на износ од 70.505.000 денари; ставката 717 - Даноци на специфични услуги и тоа од 263.411.341 денари на износ од 148.491.341 денари; ставката 723 - Административни такси и надоместоци и тоа од 1.200.000 денари на износ од 700.000 денари; ставката 733 - Продажба на земјиште и нематеријални вложувања и тоа од 172.250.000 денари на износ од 272.250.000 денари; како и ставката 741 - Трансфери од други нивоа на власт и тоа од 134.323.659 денари на износ од 134.023.659 денари.

 

Во колоната самофинансирачки активности, измените целосно се изготвени врз основа на достасаните барања од страна на општинските буџетски корисници и тоа на ставката 723 - Административни такси и надоместоци, со што вкупниот износ од 97.844.608 денари е намален на износ од 91.383.608 денари.

 

Во колоните блок дотации и донации, на приходна страна  не се извршени измени и пренамени.

 

На расходната страна, измените и дополнувањата на буџетот (вклучително и Одлуката за измени и дополнувања - проширување на средствата на буџетот на Општина Аеродром за 2010 година, изготвена по првиот Ребаланс на Буџетот на општината за 2010 година), во делот на колоната основен буџет, се однесуваат на потребните промени произлезени од тековното работење во изминатиот период како и активностите во општината кои се во тек.

Измените се изготвени во рамките на следните програми и потпрограми и тоа во:

  • Програма А - Совет на општина, Потпрограмата A0 - Совет на општина, вкупните планирани расходи од 22.010.000 денари не се менуваат и се врши само пренамена на средства во рамките на една ставка;
  • Програма D - Градоначалник, Потпрограмата D0 - Градоначалник, вкупните планирани расходи од 6.793.000 денари не се менуваат и се врши само пренамена на средства во рамките на една ставка; во Потпрограмата D1 - Месна самоуправа, се врши намалување во вкупен износ од 400.000 денари т.е. од 1.800.000 денари на износ од 1.400.000 денари; а во Потпрограмата DА - Месна самоуправа (капитални проекти) се вршат зголемувања на вкупните средства од износ од 2.600.000 денари на износ од 3.000.000 денари;
  • Програма Е - Општинска администрација, Потпрограмата Е0 - Општинска администрација, вкупните планирани расходи се пренаменуваат и намалуваат од вкупно 68.385.000 денари на износ од 66.335.000 денари;
  • Програма F - Урбанистичко планирање и уредување на просторот, Потпрограмата F1 - Урбанистичко планирање, вкупните планирани расходи се намалуваат од 24.052.000 денари на износ од 17.052.000 денари, Потпрограмата F2 - Уредување на градежно земјиште, вкупните планирани расходи се менуваат од 10.500.000 денари на износ од 11.000.000 денари, Потпрограмата F3