Финансии

 

Годишни сметки за 2023 година

 

Годишна сметка за 2023 година (1)

Годишна сметка за 2023 година (2)

Годишна сметка за 2023 година (3)

Годишна сметка за 2023 година (4)

Годишна сметка за 2023 година (5)

Годишна сметка за 2023 година (6)

Годишна сметка за 2023 година (7)

Годишна сметка за 2023 година (8)

Годишна сметка за 2023 година (9)

 

Завршна сметка на буџетот за 2023 година

Биланс на приходи (PDF)   (Excel)

Биланс на расходи (PDF)   (Excel)

Посебен дел           (PDF)   (Excel)

Годишен извештај за 2023 година

 

 

Граѓански буџет на Општина Аеродром за 2024

 

Буџет на Општина Аеродром за 2024 година

 

Биланс на приходи

Биланс на расходи

Посебен дел

 

Excel табела - приходи

Excel табела - расходи

 

Буџетски календар за подготовка на Буџетот за 2024 година

 

Во Општина Аеродром се одржа отворен ден за граѓаните за креирање на буџетот за 2024 година 

Повеќе детали на следниве линкови:

Отворен ден

http://aerodrom.gov.mk/vest/9206

Записник од средбата со граѓани

 

Анкета за вклучување на граѓаните во креирањето на буџетот на Општина Аеродром за 2024 година

Повеќе детали на следниве линкови: Резултати

Анкета

https://s.surveyplanet.com/b6hag5w5

 

Резултати од анкетата:

 

 

 

 

  

 

Предлози од граѓаните во спроведената анкета за креирање на буџетот

 

 

 

  

Предлог буџет на Општина Аеродром за 2024 година 

 

Биланс на приходи

Биланс на расходи

Посебен дел

 

Excel табела - приход

Excel табела - расходи

 

Втор ребаланс на буџет на Општина Аеродром за 2023 година

 

Биланс на приходи

Биланс на расходи

Посебен дел

 

Excel табела - приход

Excel табела - расход

 

Ребаланс на буџет на Општина Аеродром за 2023 година 

 

Биланс на приходи

Биланс на расходи

Посебен дел

 

 

Квартални извештаи за 2023 година

 

Квартал 1

К1

К2

К3

 

Квартал 2

К1

К2

К3

 

 Квартал 3

К1

K2

K3

 

 Квартал 4

К1

K2

K3

 

 

Буџет на Општина Аеродром за 2023 година

 

Биланс на приходи

Биланс на расходи

Посебен дел

 

Буџетски календар 2023

Во Општина Аеродром се одржа отворен ден за граѓаните за креирање на буџетот за 2023 година 

Повеќе детали на следниве линкови:

Отворен ден

 

 

 

Годишни сметки


 

Годишна сметка за 2022 (1)

Годишна сметка за 2022 (2)

Годишна сметка за 2022 (3)

Годишна сметка за 2022 (4)

Годишна сметка за 2022 (5)

Годишна сметка за 2022 (6)

Годишна сметка за 2022 (7)

Годишна сметка за 2022 (8)

 

Завршна сметка на буџетот за 2022 година

Биланс на приходи

Биланс на расходи

Посебен дел

Годишен извештај за 2022 година

 

 

Ребаланс на буџет на Општина Аеродром за 2022 година

 

 

Биланс на приходи

Биланс на расходи

Посебен дел

 

 

Квартални извештаи за 2022 година

Квартал 4

К1

К2

К3

 

Квартал 3

К1

К2

К3

Квартал 2

К1

К2

К3

 

Квартал 1

К1

К2

К3

 

 

 

Буџет на Општина Аеродром за 2022 година

 

Биланс на приходи

Биланс на расходи

Посебен дел

 

 

Завршна сметка на буџетот за 2021

Биланс на приходи

Биланс на расходи

Посебен дел

Годишен извештај за 2021

 

Квартални извештаи за 2021 година

 

Квартал 4

К1

К2

К3

 

Квартал 3

К1

К2

К3

Квартал 2

К1

К2

К3

Квартал 1

К1

К2

К3

 

Годишни сметки

 

Годишна сметка за 2021 (1)

Годишна сметка 2021 (2)

Годишна сметка 2021 (3)

Годишна сметка 2021 (4)

Годишна сметка 2021 (5)

Годишна сметка 2021 (6)

Годишна сметка 2021 (7)

 

 

Ребаланс на буџетот на Општина Аеродром за 2021 година

 

Биланс на приходи

Биланс на расходи

Посебен дел

 

 

 

Аеродром - биланс на приходи 2021-1

Аеродром - биланс на приходи 2021 - 2

Аеродром - биланс на расходи 2021 - 1

Аеродром - биланс на расходи 2021 - 2

 

Годишни сметки

 

1. Годишна сметка за 2020 (1)

2. Годишна сметка за 2020 (2)

3. Годишна сметка за 2020 (3)

4. Годишна сметка за 2020 (4)

5. Годишна сметка за 2020 (5)

6. Годишна сметка за 2020 (6)

 

 Завршна сметка на буџет 2020

Биланс на приходи

Биланс на расходи

Посебен дел

Годишен извештај за 2020

 

 

Буџет на Општина Аеродром за 2021 година

 

Биланс на приходи

Биланс на расходи

Посебен дел

 

Ревизорски ИТ извештај 2020 

Ревизорски за Општина Аеродром 2020 (1)

Ревизорски за Општина Аеродром 2020 (2)

Ревизорски за Општина Аеродром 2020 (3)

 

 

Ребаланс на Општина Аеродром за 2020 година

 

Биланс на приходи Ребаланс 2020

Биланс на расходи Ребаланс 2020

Посебен дел Ребаланс 2020

 

 

 

 

Квартални извештаи за 2020 година

 

Квартал 4

K1

K2

K3

Квартал 3

К1

К2

К3

Квартал 2

К1

К2

К3

Квартал 1

К1

К2

К3

 

Годишни сметки

 

Годишна сметка за 2019 (1)  

Годишна сметка за 2019 (2)

Годишна сметка за 2019 (3)

Годишна сметка за 2019 (4)

Годишна сметка за 2019 (5)

Годишна сметка за 2019 (6)

Годишна сметка за 2019 (7)

Годишна сметка за 2019 (8)

Годишна сметка за 2019 (9)

Годишна сметка за 2019 (10)

Завршна сметка 2019

Завршна сметка табела

Приходи - завршна сметка

Расходи - завршна сметка

Посебен дел - завршна сметка

 

 

Буџет на Општина Аеродром за 2020 година

Биланс на приходи за 2020

Биланс на расходи за 2020

Биланс на расходи по потпрограми за 2020

 

Буџет на Општина Аеродром за 2019 година

Измените и дополнувањата на финансиските средства (Ребаланс) на Буџетот на Општина Аеродром за 2019 година

Биланс на приходи - ребаланс

Биланс на расходи - ребаланс

Посебен дел - ребаланс


КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАИ

Квартал 1

К1

К2

К3

Квартал 2

К1

К2

К3

Квартал 3

К1

К2

К3

Квартал 4

К1

К2

К3

 

Буџет

Биланс на приходи за 2019

Биланс на расходи за 2019

Посебен дел со програми за 2019

 

Годишна сметка за 2018 (1)

Годишна сметка за 2018 (2)

Годишна сметка за 2018 (3)

Годишна сметка за 2018 (4)

Годишна сметка за 2018 (5)

Годишна сметка за 2018 (6)

Годишна сметка за 2018 (7)

Годишна сметка за 2018 (8)

Годишна сметка за 2018 (9)

Годишна сметка за 2018 (10)

Годишна сметка за 2018 (11)

 

 

Ребаланс на Буџет на Општина Аеродром за 2018

Биланс на приходи

Биланс на расходи

Посебен дел по програми

 

Буџет на Општина Аеродром за 2018 година

                Симплифицирана форма на Буџетот на Општина Аеродром за 2018 година

Буџет на Општина Аеродром за 2018 година

Биланс на приходи

Биланс на расходи

Посебен дел

 

КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАИ

 

Квартал 1

К1

К2

К3

Квартал 2

К1

К2

К3

Квартал 3

К1

К2

К3

Квартал 4

К1

К2

К3

 

 

ЗАВРШНА СМЕТКА ЗА 2017 ГОДИНА

1. Завршна сметка 2017 година - Буџет

2. Завршна сметка 2017 година - Орган

3. Завршна сметка 2017 година - Наменски дотации

4. Завршна сметка 2017 година - Едношалтерски систем

5. Завршна мсетка 2017 година - Посебна сметка за исплата на штети од поплави

6. Завршна сметка 2017 година - Наменска за финансиска поддршка на земјоделие и рурален развој на Општина Аеродром

7. Завршна сметка 2017 година - Донација за изработка на електронски каталог

8. Завршна сметка 2017 година - Наменска сметка Агенција за државни патишта на Општина Аеродром

9. Завршна сметка 2017 година - Наменска сметка на реконструкција и адаптација со пренамена на објект за престој на деца на Општина Аеродром

10. Завршна сметка 2017 година - Наменска сметка за креирање можности за работа за сите

11. Наменска сметка за изградба на сервисна улица Тодор Чангов и Ѓорѓи Капчев

12. Наменска сметка за општинска изборна комисија

 

КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАИ

Квартал 1

К1

К2

К3

Квартал 2

К1

К2

К3

Квартал 3

К1

К2

К3

Квартал 4

К1

К2

К3

 

 

 

 

 

Буџет на Општина Аеродром за 2017 година

Буџетот на Општина Аеродром е изготвен во согласност со Насоките за изготвување на буџетите на единиците на локалната самоуправа (буџетски циркулар) доставени од страна на Министерството за финансии на Република Македонија со наш бр.19-6067/1 од 30.08.2016 година, во кои се содржани главните насоки за изготвување на општинскиот буџет за 2017 година.

 

Буџетот на Општина Аеродром за 2017 година е дефиниран како годишен план на приходи, други приливи и одобрени средства во кој се вклучени Основниот буџет, Буџетот на самофинансирачки активности, Буџетот на блок дотации и Буџетот на донации.

 

Изготвувањето на Буџетот на Општина Аеродром за 2017 година е во согласност со воведувањето на развојниот дел на буџетот, поточно среднорочниот (тригодишен) план на програмите за развој, промените настанати во програмската класификација, како и изготвувањето на буџетот за наредните три години.

 

 

ИЗВОРИ НА ФИНАНСИРАЊЕ - ПРИХОДИ НА

 ОПШТИНА АЕРОДРОМ

 

 

Планираните извори на приходи од кои ќе се финансираат расходите на Општина Аеродром во Буџетот за 2017 година изнесуваат 1.123.931.000 денари.

 

Приходите на Буџетот на Општината за 2017 година се планирани согласно направената анализа на историските податоци и досегашниот тренд на наплата на разните групи на приходи, како и предвидувањата за очекуваните приходи од надоместокот за уредување на градежното земјиште, надоместокот за утврдување на правен статус на бесправно изградени објекти, даноците на имот, донациите, самофинансирачките активности и блок дотациите за основните училишта и детските градинки и другите трансфери од Буџетот на Република Македонија за 2017 година.

 

Даночни приходи

621.346.000

Неданочни приходи

143.784.000

Капитални приходи

16.150.000

Трансфери и донации

342.651.000

 

 

           

 

Од графичкиот приказ може да се заклучи дека најголемо учество во вкупните приходи од 55,3% имаат даночните приходи кои претставуваат и основа за финансирање на функциите на општината, неданочните приходи учествуваат со 12,8%, капиталните приходи учествуваат со 1,4%, додека со значителен дел од 30,5% учествуваат и приходите од трансфери и донации.

 

 

ПЛАНИРАНИ  БУЏЕТСКИ  РАСХОДИ НА

ОПШТИНА АЕРОДРОМ

 

            Планирани расходи на Општина Аеродром за 2017 година, вкупно изнесуваат 1.123.931.000 денари и со тоа се запазува буџетското правило на балансирани приходи и расходи. Согласно економската класификација истите се утврдени по одделни намени и видови.

 

40

Плати и надоместоци

343.394.000

41

Резерви и недефинирани расходи

6.000.000

42

Стоки и услуги

405.609.000

46

Субвенции и трансфери

35.340.000

48

Капитални расходи

333.588.000

 

     

Од графичкиот приказ може да се констатира дека учеството на капиталните расходи изнесува 29,7% со што се планира да се иницира изградбата на нова, реконструкција и одржување на постојната инфраструктура, како и подобрување на вкупните јавни услуги.

 

Во делот на расходите за стоки и услуги на кои отпаѓаат 36,1%, покрај тековните расходи за функционирање на општината и месните заедници, се содржани и расходите за финансирање на комуналните услуги и тековното одржување на основното образование и детската заштита.

 

Во Буџетот на Општина Аеродром за 2017 година, со дел од 30,6% од вкупните расходи се обезбедени средства за плати и надоместоци за вработените во општината и месните заедници, градоначалникот на Општината, членовите на Советот на Општината, како и вработените во општинските буџетски корисници кои по влезот на општината во втората фаза од фискалната децентрализација се финансираат преку блок дотации.

 

Останатите расходи се однесуваат на резерви и недефинирани расходи со 0,5% и расходи за субвенции и трансфери со 3,1% од вкупните расходи.

 

 

ФИНАНСИРАЊЕ НА АКТИВНОСТИТЕ СПОРЕД НАДЛЕЖНОСТИТЕ

ВО РАМКИ НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА АЕРОДРОМ  ЗА 2017 ГОДИНА

 

 

            Финансирањето на активностите според надлежностите во Буџетот на Општина Аеродром за 2017 година е следен:

 

 

A

СОВЕТ НА ОПШТИНА

40.250.000

D

ГРАДОНАЧАЛНИК

8.808.000

E

ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАЦИЈА

108.942.000

F

УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И УРЕДУВАЊЕ НА ПРОСТОРОТ

242.477.000

G

ЛОКАЛЕН ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

520.000

J

КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ

169.165.000

K

КУЛТУРА

2.000.000

V

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА

215.536.000

N

ОБРАЗОВАНИЕ

335.283.000

R

ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРИРОДА

950.000

 

 

За подобар преглед на оваа табела во прилог е даден следниот графикон од којшто може да се анализираат вкупните планирани трошоци по соодветни надлежности:

 

 

 

 

Биланс на приходи

Биланс на расходи

Посебен дел

 

 

 

Измени и дополнувањата на финансиските средства (Ребаланс) во Буџетот на Општина Аеродром за 2016 година

  

Во Буџетот на Општина Аеродром за 2016 година, со бр.09-423/3 од 19.11.2015 година (Службен гласник на Општина Аеродром“ број 17/15 од 19.11.2015 година), вклучително Одлуката за измена на распоредот на средствата во Буџетот на Општина Аеродром за 2016 година со бр.09-94/39 од 07.03.2016 година (“Службен гласник на Општина Аеродром“ бр.03/2016 од 07.03.2016 година), како и Одлуката за измена на распоредот на средствата во Буџетот на Општина Аеродром за 2016 година со бр.09-153/19 од 11.04.2016 година (“Службен гласник на Општина Аеродром“ бр.05/2016 од 12.04.2016 година), се вршат одредени измени и дополнувањата на финансиските средства (Ребаланс) во Буџетот на Општина Аеродром за 2016 година.

 

Измените и дополнувањата на финансиските средства (Ребаланс) во Буџетот на Општина Аеродром за 2016 година, се однесуваат на колоните: основен буџет, блок дотации, донации и самофинансирачки активности.

Истите се резултат на корекција во дел на планираните приходи, измените и дополната на планираните активности во расходниот дел, како и променетите потреби врз основ на доставените барања од страна на општинските буџетски корисници за одредени измени и дополнувања во нивните годишни планови по одделни потставки.

 

На приходната страна, измените во колоната основен буџет се однесуваат на: потставката 717137 – Надоместок за уредување на градежно земјиште од износ од 398.910.000 денари на износ од 445.140.000 денари, потставката 741113 – Трансфери од буџетите на фондовите од износ од 8.000.000 денари на износ од 6.000.000 денари, како и потставката 741115 – Дотации од приходи од ДДВ и тоа од износ од 15.000.000 денари на износ од 16.000.000 денари.

Во колоната донации, измената се однесува на потставката 742115 – приходи од европски држави, од износ од 650.000 денари на износ од 1.549.000 денари.

Во колоната блок дотации, измената се однесува на потставката 741120 – Блок дотации на општината по одделни намени и тоа од износ од 308.213.000 денари на износ од 315.341.000 денари.

 

На расходната страна, измените и дополнувањата на буџетот (вклучително горенаведените Одлуки за измени на распоредот на средствата во Буџетот за 2016 година, изгласани по Буџетот на Општина Аеродром за 2016 година), се однесуваат на измените и дополнувањата на потребите произлезени од тековното работење на општината, како и измените и дополнувањата врз основ на доставените барања од страна на општинските буџетски корисници.

Измените во делот на колоната основен буџет, се изготвени во рамките на следните надлежности и програми и тоа во:

·        Надлежност Е – Општинска администрација, Програма Е0 – Општинска администрација, планираните расходи во вкупен износ од 112.361.000 денари останува непроменет, со одредени измени на распоредот на средства по одделни потставки;

·        Надлежност F – Урбанистичко планирање и уредување на просторот, Програма FА – Уредување на градежно земјиште (капитални трошоци), вкупните планирани расходи се менуваат од 155.841.000 денари на износ од 206.751.000 денари;

·        Надлежност Ј – Комунални дејности, Програма Ј0 – Одржување на урбана опрема, планираните расходи се менуваат од 16.380.000 денари на износ од 14.880.000 денари, Програма Ј3 – Јавно осветлување, планираните расходи во вкупен износ од 46.838.000 денари останува непроменет, со одредени измени на распоредот на средства по одделни потставки, Програма Ј6 – Одржување и заштита на локални патишта, вкупните планирани расходи се менуваат од 63.905.000 денари на износ од 62.905.000 денари, Програма Ј7 – Одржување и користење на паркови и зеленило, планираните расходи се менуваат од 23.655.000 денари на износ од 21.655.000 денари, Програма Ј8 – Други комунални услуги, вкупните планирани расходи се менуваат од 600.000 денари на износ од 250.000 денари, Програма ЈА – Изградба на јавно осветлување, вкупните планирани расходи се менуваат од 14.210.000 денари на износ од 17.560.000 денари, Програма ЈD – Изградба и реконструкција на локални патишта и улици, вкупните планирани расходи се менуваат од 1.567.000 денари на износ од 1.907.000 денари, како и Програма ЈN – Урбана опрема (капитални расходи), вкупните планирани расходи се менуваат од 4.815.000 денари на износ од 4.315.000 денари;

·        Надлежност V – Детски градинки, Програмата V1 – Детски градинки, вкупните планирани расходи се менуваат од 55.635.000 денари на износ од 50.165.000 денари.

·        Надлежност N – Образование, Програмата N1 – Основно образование, вкупните планирани расходи се менуваат од 37.070.000 денари на износ од 38.520.000 денари.

 

Во колоната блок дотации, измената и дополнувањето на Буџетот на Општина Аеродром за 2016 година, се однесува на:

·        Надлежност N – Образование, Програмата N1 – Основно образование, вкупните планирани расходи се менуваат од 218.223.000 денари на износ од 222.807.000 денари;

·        Надлежност V – Детски градинки, Програмата V1 – Детски градинки, вкупните планирани расходи се менуваат од 89.990.000 денари на износ од 92.534.000 денари.

 

Во колоната самофинансирачки активности, измената и дополнувањето на Буџетот на Општина Аеродром за 2016 година, се однесува на:

·        Надлежност V – Детски градинки, Програмата V1 – Детски градинки, каде планираните расходи во вкупен износ од 49.840.000 денари останува непроменет, со одредени измени на распоредот на средства по одделни потставки изготвени врз основ на доставените барања од страна на општинските буџетски корисници.

 

Во колоната донации, измената и дополнувањето на Буџетот на Општина Аеродром за 2016 година, се однесува на:

·        Надлежност N – Образование, Програмата N1 – Основно образование, вкупните планирани расходи се менуваат од 384.000 денари на износ од 1.283.000 денари;

 

Со горенаведените измени, консолидираниот Буџет