ВО ПОНЕДЕЛНИК 64 СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ

На 13.3.2017 година (понеделник) со почеток во 16:30 часот во просториите на Општина Аеродром ќе се одржи 64-та седница на Советот на Општината.

На дневниот ред на седницата се следните точки:

 

1.    Предлог-Завршна сметка на Буџетот на Општина Аеродром за 2016 година

2.    Предлог- Заклучок за усвојување на Годишниот извештај на Општина Аеродром за 2016 година

3.    Предлог-Одлука за воспоставување меѓуопштинска соработка помеѓу Град Скопје и Општина Аеродром за санација на ударни дупки

4.    Предлог-Заклучок за усвојување на Информација од Комисија за урбанизам на ОА за прекинување на постапка за изработка и донесување на ДУП за градска четврт И 09

5.    Предлог-Заклучок за усвојување Информација од Комисија за урбанизам на ОА за отпочнување постапка за изработка и донесување на ДУП за градска четврт И 09

6.    Предлог-Одлука за утврдување бесправен објект за кој може да се изврши вклопување во урбанистичко-планска документација (објект број 1 и објект број 2 на КП 1474 по барање број 23-5927/1 од 22.07.2011 година)

7.    Предлог-Одлука за утврдување бесправен објект за кој може да се изврши вклопување во урбанистичко-планска документација (објект број 1 на КП 3593 по барање број 23-1681/1 од 15.03.2011 година)

8.    Предлог-Одлука за утврдување бесправен објект за кој може да се изврши вклопување во урбанистичко-планска документација (објект број 2 на КП 4003 по барање број 23-4503/1 од 14.16.2011 година)

9.    Предлог-Одлука за утврдување бесправен објект за кој може да се изврши вклопување во урбанистичко-планска документација (објект број 1 на КП 1671 по барање број 23-8548/1 од 23.08.2011 година)

10.  Предлог-Одлука за утврдување бесправен  објект за кој може да се изврши вклопување во урбанистичко-планска документација (објект број 2 и број 3 на КП 2960 по барање број 23-8206/1 од 23.08.2011 година)

11.  Предлог-Одлука за исплата на парична помош по основ на пристигнато барање за опремнина за пензионирање на вработено лице во општински буџетски корисник  

12.  Предлог-Заклучок за усвојување Извештај за реализација на активности од областа на образованието во Општина Аеродром за 2016 година

13.  Предлог-Заклучок за усвојување Извештај за реализација на активности од областа на социјалната и детската заштита во Општина Аеродром за 2016 година

14.  Предлог-Заклучок за усвојување Извештај за реализација на активности од областа на културата во Општина Аеродром за 2016 година

15.  Предлог-Заклучок за усвојување Извештај за реализација на активности од областа на спортот во Општина Аеродром за 2016 година

16.  Предлог-Заклучок за усвојување Извештај за реализација на активности од областа на еднаквите можности на жените и мажите во Општина Аеродром за 2016 година.

 

8.3.2017                                  

Општина Аеродром