В понеделник 33. седница на Советот на Општина Аеродром

 В понеделник, 25.11.2019 година, со почеток во 16:30 часот во просториите на Општина Аеродром ќе се одржи триесет и третата седница на Советот на Општината.

На дневен ред на седницата се следниве точки:            

 

 1. Предлог-заклучок за усвојување Квартален извештај за извршување на буџетот на Општина Аеродром за третиот квартал од 2019 година.
 2. Предлог-програма за измена на Програма (Ф), потпрограма ФА Уредување на градежно земјиште (капитални трошоци) на подрачјето на ОА за 2019 година.
 3. Предлог-програма за измена на Програма (Ј) Комунални дејности на подрачјето на Општина Аеродром за 2019 година.
 4. Предлог-програма за измена на Програма (Р) Заштита на животната средина и природа на Општина Аеродром за 2019 година.
 5. Предлог-програма за измена и дополна на Програма Ф1 - Урбанистичко планирање на подрачјето на Општина Аеродром за 2019 година.
 6. Предлог-програма за измена и дополнување на Програмата за планирани активности од областа на образованието во Општина Аеродром за 2019 година.
 7. Предлог-програма за измена и дополнување на Програмата за остварување социјална и детска заштита и заштита и спасување на граѓаните во Општина Аеродром во 2019 година.
 8. Предлог-програма за измена и дополнување на Програмата за поддршка на културата во Општина Аеродром во 2019 година.
 9. Предлог-програма за измена и дополнување на Програмата за поддршка на спортот во Општина Аеродром во 2019 година.
 10. Предлог-одлука за формирање општински совет за социјална заштита на Општина Аеродром
 11. Предлог-заклучок за усвојување информација од Одделението за урбанизам и подготовка на урбанистички планови за почнување постапка за донесување на ДУП за градска четврт И12 Блок 12.02, Општина Аеродром.
 12. Предлог-заклучок за усвојување информација од Одделение за урбанизам и подготовка на урбанистички планови за почнување постапка за донесување на урбанистички план за село Долно Лисиче со разработка на Блок 1, Блок 7 и Блок 8, Општина Аеродром.
 13. Предлог-одлука за доделување спонзорство на Кошаркарскиот клуб МЗТ СКОПЈЕ АЕРОДРОМ АД Скопје.
 14. Предлог-одлука за доделување спонзорство на втор тим на Кошаркарскиот клуб МЗТ СКОПЈЕ АЕРОДРОМ АД Скопје.
 15. Предлог-одлука за утврдување бесправен објект за кој може да се изврши вклопување во урбанистичко-планска документација (објекти на КП 3780).
 16. Предлог-одлука за утврдување бесправен објект за кој може да се изврши вклопување на објектот во урбанистичко-планска документација (објект на КП 5861).
 17. Предлог-одлука за утврдување бесправен објект за кој може да се изврши вклопување на објектот во урбанистичко-планска документација (објект на КП 1385).
 18. Предлог-одлука за ставање вон сила на Одлуката за утврдување бесправен објект за кој може да се изврши вклопување на објектот во урбанистичко-планска документација (објект број 1 на КП 2932/13 и КП 2932/11).
 19. Предлог-одлука за исплата на парична помош по основ на отпремнина за пензионирање за вработени лица во општински буџетски корисник.
 20. Предлог-одлука за доделување еднократна парична помош на семејството на починатиот сезонски работник.
 21. Предлог-заклучок за усвојување Извештај за извршување на одлуките донесени од страна на Советот на Општина Аеродром, за период од 6.2.2019 година до 15.07.2019 година.
 22. Предлог-одлука за продолжување на воспоставената меѓуопштинска соработка меѓу Општина Аеродром и Општина Карпош за вршење работи од областа на градежната инспекција.
 23. Советнички прашања

 

 

19.11.2019 г.

Општина Аеродром

Актуелно

img
img img

Видео