Во четврток 10 седница на советот

На 17.5.2018 година (четврток) со почеток во 16:30 часот во просториите на Општина Аеродром ќе се одржи 10-та седница на Советот на Општината.

На дневниот ред на седницата се следните точки:

 1. Предлог-Заклучок за усвојување Квартален извештај за извршување на Буџетот на ОА за првиот квартал од 2018 година
 2. Предлог-Одлука за измена на распоред на средствата во Буџетот на ОА за 2018 година
 3. Предлог-Одлука за отпис на обврски по предлог на Комисија за попис на благајна, побарувања и обврски
 4. Предлог-Заклучок за усвојување Извештај за реализација на Програмата за изградба и реконструкција на локални патишта за 2017 година
 5. Предлог-Програма за измена и дополна на Програмата за поддршка на  спортот во ОА за 2018 година
 6. Предлог-Програма за измена и дополна на Програмата за планирани активности од областа на  образование  во ОА за 2018 година
 7. Предлог-Одлука за доделување спонзорство на Здружение за организирање спортски настани Ново Лисиче за одржување на традиционален Турнир во футсал - Ново Лисиче
 8. Предлог-Одлука за доделување на спонзорство на ФК ЕУРОМИЛК ГЛ АД Скопје
 9. Предлог-Заклучок за усвојување Информација од Одделение за урбанизам  и подготовка на урбанистички планови за исправка на техничка во планска документација за  ДУП И 10, Општина Аеродром
 10. Предлог-Одлука за измена на Одлуката за давање согласност за  регулирање договорни обврски кон ангажирани лица во Секторот за работи на градоначалникот на ОА
 11. Предлог-Одлука за  овластување на секретарот на Општина Аеродром за користење на Visa бизнис сметка на правно лице
 12. Предлог-Одлука за регулирање на  наплатата на комунална такса по основ на организирање на зонско паркирање на дел од јавните паркиралишта на подрачје на Општина Аеродром
 13. Предлог-Одлука за исплата на парична помош по основ на пристигнати барања  за отпремнина за пензионирање и боледување подолго од шест месеци  
 14. Предлог-Одлука за давање согласност за донирање урбана опрема на Казнено поправна установа Затвор Скопје
 15. Предлог-Одлука за давање согласност за склучување Меморандум за соработка помеѓу Општина Аеродром и Институт за европски образовни, социо-културни и економски политики „ЕВРОПА ЗА ТЕБЕ“ Скопје
 16. Предлог–Одлука за давање согласност за раскинување на Договор за користење на фудбалски терен склучен помеѓу Општина Аеродром и ФФМ
 17. Предлог-Одлука за доделување еднократна парична помош на семејства со прваче во учебната 2018/2019 година
 18. Предлог-Одлука за давање согласност за потпишување Меморандум за соработка помеѓу Општина Аеродром и IME -  Програма за зголемување на пазарна вработливост на Швајцарската агенција за развој и соработка, заради поддршка и промоција на енергетската ефикасност
 19. Предлог-Одлука за давање согласност на Годишен план за вработување за 2019 година на основни училишта на подрачје на ОА
 20. Предлог-Одлука за разрешување членови во управниот одбор на ЈУДГ „Буба Мара“- претставници на основачот
 21. Предлог-Одлука за именување членови во управниот одбор на ЈУДГ „Буба Мара“- претставници на основачот
 22. Предлог-Одлука за разрешување член во Училишниот одбор на ООУ „Александар  Македонски“, претставник на основачот
 23. Предлог-Одлука за именување член во Училишниот одбор на ООУ „Александар  Македонски“, претставник на основачот
 24. Предлог-Одлука за давање согласност за потпишување Договор за реализација на проект „Европска недела на спортот“, помеѓу Општина Аеродром и Агенција за спорт и млади
 25. Предлог-Одлука за давање согласност за аплицирање на Општина Аеродром на проектот „Креирање можности за работа за сите –II и поддршка на Владата во спроведување на Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на труд за 2018“
 26. Предлог-План за измена и дополна на План за  јавни набавки на ОА за 2018 година.

           

            11.5.2018

            Општина Аеродром

Актуелно

img
img img

Видео