Нови чешми за пиење вода во Аеродром

 Се поставуваат нови чешми за пиење вода на 30 локации низ општината. Новите чешми се со посовремен дизајн, со горен и долен сливник, со временски потисен вентил (тастер) и со автоматска деактивација до 10 секунди. Со поставувањето на новите чешми ќе се постигне значителна заштеда на вода.

19.6.2020

Општина Аеродром

Актуелно

img
img img

Видео