В петок 53. седница на Советот на Општина Аеродром

 

В петок, 23.4.2021 година, со почеток во 12:00 часот, онлајн ќе се одржи 53. седница на Советот на Општината. На дневен ред на седницата се следниве точки:            

  1. Предлог-одлука за давање согласност на Договор за приклучување на дистрибутивна мрежа преку стандарден приклучок со одобрена максимална едновремена моќност на приклучок над 100 kW  (за бунар во парк во локалитет Индустриска зона УЕ Б блок 1,2,3,4 и дел од блок 5)
  2. Предлог-одлука за давање согласност на Договор за приклучување на дистрибутивна мрежа преку стандарден приклучок со одобрена максимална едновремена моќност на приклучок над 100 kW  (за јавно осветлување во парк во локалитет Индустриска зона УЕ Б блок 1,2,3,4 и дел од блок 5)
  3. Предлог-одлука за давање согласност за примање донација – садници и фонтани/чешми за јавна употреба од страна на ПроКредит Банка  АД Скопје

4.    Предлог-одлука за исплата на парична помош по основ на пристигнати барања за отпремнина за пензионирање на вработени лица  во ОА/општински буџетски корисник, за смрт на вработено лице/ на член потесно семејство и за боледување подолго од шест месеци

5.    Предлог-решение за престанок на мандатот на член на Советот на Општина Аеродром

 

19.4.2021

Општина Аеродром

 

Актуелно

img
img img

Видео