В петок 57 седница на Советот на Општина Аеродром

 В петок, 9.7.2021 година, со почеток во 09:00 часот онлајн ќе се одржи педесет и седмата седница на Советот на Општината. На дневен ред на седницата се следниве точки:

1.    Предлог-програма за измена на Програма за планирани активности од областа на образованието  во Општина Аеродром за 2021 година

2.    Предлог-програма за измена на Програма за социјална и детска заштита и заштита и спасување во Општина Аеродром за 2021 година

3.    Предлог-програма за измена на Програма за поддршка  на културата  во Општина Аеродром за 2021 година

4.    Предлог-одлука за измена на распоредот на средствата во Буџететот на ОА за 2021 година

5.    Предлог-одлука за давање согласност на Годишниот план за вработување на ООУ „Љубен Лапе“ за 2022 година

6.    Предлог-одлука за доделување донација на Здружение на пензионери  „Солидарност“

7.    Предлог-одлука за доделување финансиска поддршка – донација на Црвен крст на РСМ,  за активностите за намалување на последици од топлотни бранови

8.    Предлог-одлука за исплата на парична помош по основ на пристигнати барања за отпремнина за пензионирање на вработени лица во ОА/општински буџетски корисник, за смрт на вработено лице/ на член потесно семејство и за боледување подолго од шест месеци

9.    Информација за донесено Решение за запирање на објавувањето на Одлука на Советот на Општина Аеродром

10. Советнички прашања.

 

            7.6.2021

Општина Аеродром

 

Актуелно

img
img img

Видео