ЛИСТА ЗА БЕСПЛАТНО КОРИСТЕЊЕ НА ТЕНИСКИТЕ ТЕРЕНИ ЗА 16 И 17 ЈУЛИ, 2022

 

Термин

Игралиште број 1

Игралиште број 2

сабота

08:00 - 09:00

Тихомир Давчев

Марија Давчева

Панде Темелковски

Јасмина Темелковска

сабота

09:00 - 10:00

Соња Димоска

Снежана Илиева

  Томислав Кузмановски

Андријана Кузмановска

сабота

12:00 - 13:00

Сашо Димковски

Дарко Димковски

Виктор Јованоски

Мартин Антовски

сабота

13:00 - 14:00

Димче Белчовски

Даријан Белчовски

Владимир Дојчинов

Ристе Дојчинов

сабота

14:00 - 15:00

Дарко Димитровски

Александар Ицковски

  Ева Созовска

Благица Созовска

сабота

16:00 - 17:00

Дамјан Стефанов

Ристе Стафанов

Виктор Јакимовски

Томи Јакимовски   

недела

08:00 - 09:00

Киро Димоски

Ана Димоска

Горан Ристевски

Годана Ристевска

недела

09:00 - 10:00

Виктор Јакимовски

Томи Јакимовски   

Ристо Еленов

Ацо Тасевски

недела

12:00 - 13:00

Димче Белчовски

Даријан Белчовски

Владимир Дојчинов

Ристе Дојчинов

недела

13:00 - 14:00

  Дејан Трајков

Никола Атанасовски

Виктор Јованоски

Мартин Антовски

недела

14:00 - 15:00

Александра Мирческа

Олег Мирчески

Дарко Димитровски

Александар Ицковски

недела

16:00 - 17:00

 Ева Созовска

Благица Созовска

Дамјан Стефанов

Ристе Стафанов