Извештај за самоевалуација на ООУ „Гоце Делчев“ за 2020-2022

Извештај за самоевалуација на ООУ „Гоце Делчев“ за 2020-2022