В СРЕДА 25. СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА АЕРОДРОМ

 

На 1.3.2023 година (среда) со почеток во 16:30 часот во просториите на Општина Аеродром ќе се одржи дваесет и петтата седница на Советот на Општината. На дневен ред на седницата се следниве точки:

 1. Предлог-правилник за начинот, условите и постапката за доделување годишни признанија и награди на Општина Аеродром
 2. Предлог-одлука за усвојување на дел од Извештај на центална пописна комисија попис на основни средства во Општина Аеродром со состојба на 31.12.2022 година
 3. Предлог-одлука за определување паричен надоместок на Претседателот и членовите на надзорниот одбор на Јавното претпријатие за стопанисување со јавно осветлување на Општина Аеродром
 4. Предлог-одлука за определување паричен надоместок на Претседателот и членовите на управниот одбор на Јавното претпријатие за стопанисување со јавно осветлување на Општина Аеродром
 5. Предлог-одлука за воспоставување меѓуопштинска соработка меѓу Општина Аеродром и Општина Центар - Скопје за вршење работи од областа на градежната инспекција
 6. Предлог-одлука за давање согласност за спроведување постапка за закуп на недвижни ствари во површина од 134,13 м2 – сопственост на Општина Аеродром
 7. Предлог-одлука за давање согласност за спроведување на постапка за закуп на недвижни ствари во површина од 65,25 м2 – сопственост на Општина Аеродром
 8. Предлог-одлука за изменување на Правилникот за условите, начинот и постапката за располагање со стварите во сопственост на Општина Аеродром и начинот и постапката за набавка на недвижни ствари
 9. Предлог-одлука за давање согласност за примање донација од страна на Друштво за одржување и поправка на моторни возила Пауер Спорт Систем ДОО Скопје
 10. Предлог-одлука за давање согласност за примање донација од страна на Турмак АД Истанбул - Подружница во Скопје
 11. Предлог-одлука за измена на распоредот на средствата во Буџетот на ОА за 2023 година
 12. Предлог-одлука за издавање долгорочни должнички хартии од вредност - општински од прва емисија
 13. Предлог-заклучок за усвојување на PEFA Извештај за оценка на перформансите на јавните расходи и финансиската одговорност
 14. Предлог-одлука за дополнување на Одлука за давање согласност за учество на проект финансиран од Швајцарската амбасада и Министерството за локална самоуправа, а спроведуван и кофинансиран од Програмата за развој на Обединетите нации (UNDP)
 15. Предлог-програма за измена и дополнување на Програмата за планирани активности од областа на образованието во Општина Аеродром за 2023 година
 16. Предлог-програма за измена на Програмата за остварување социјална и детска заштита во Општина Аеродром за 2023 година
 17. Предлог-заклучок за усвојување Извештај за реализирани активности од областа на образованието за 2022 година
 18. Предлог-заклучок за усвојување Извештај за реализирани активности од областа на социјалната и детската заштита и заштита и спасување во Општина Аеродром за 2022 година
 19. Предлог-заклучок за усвојување Извештај за реализирани активности од областа на културата во Општина Аеродром за 2022 година
 20. Предлог-одлука за давање согласност на Одлуката за ослободување од плаќање месечен надомест за престој на децата  во ЈУДГ „Буба Мара“ за одредени категории родители за 2023 година
 21. Предлог-одлука за именување на член на УО на ЈУДГ „Буба Мара“-претставник од установата
 22. Предлог-заклучок за усвојување на Годишната програма за екскурзии на ООУ „Александар Македонски“ за учебната 2022/2023 година

 

24.2.2023

Општина Аеродром

Актуелно

img
img img

Видео