ВО ВТОРНИК 27. СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА АЕРОДРОМ

 На 4.4.2023 година (вторник) со почеток во 16:30 часот во просториите на Општина Аеродром ќе се одржи дваесет и седмата седница на Советот на Општината. На дневен ред на седницата се следниве точки:

1.            Предлог-одлука за измена на Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Аеродром за 2023 година

2.            Предлог-план за измена на Планот на програмите за развој за период 2023-2025 година

3.            Предлог-заклучок за усвојување на Извештај за реализација на Потпрограма (Ф1) урбанистичко планирање на подрачјето на Општина Аеродром за 2022 година

4.            Предлог-одлука за утврдување бесправен објект за кој може да се изврши вклопување на објектот во урбанистичко-планска документација  (објект на КП 6039/1 КО Кисела Вода 2) 

5.            Предлог-одлука за утврдување бесправен објект за кој може да се изврши вклопување на објектот во урбанистичко-планска документација  (објект на КП 1061 КО Кисела Вода 2) 

6.            Предлог-одлука за утврдување бесправен објект за кој може да се изврши вклопување на објектот во урбанистичко-планска документација (објект на КП 3782 КО Кисела Вода 2) 

7.            Предлог-одлука за утврдување бесправен објект за кој може да се изврши вклопување на објектот во урбанистичко-планска документација (објект на КП 4034 КО Кисела Вода 2) 

8.            Предлог-одлука за утврдување бесправен објект за кој може да се изврши вклопување на објектот во урбанистичко-планска документација (објект на КП 3925 КО Кисела Вода 2) 

9.            Предлог-заклучок за усвојување на информација од Комисијата за урбанизам и подготовка на урбанистички планови за постапката за донесување на ДУП за градска четврт И16 блок 16.03 Општина Аеродром, плански период 2021-2026

10.         Предлог-програма за измена на Програмата за остварување на социјална и детска заштита во Општина Аеродром за 2023 година

11.         Предлог-одлука за престанок на важење на Одлука за давање согласност за спроведување на постапка за закуп на недвижни ствари – сопственост на Општина Аеродром

12.         Советнички прашања

29.3.2023

Општина Аеродром