В СРЕДА 32. СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА АЕРОДРОМ

 На 27.9.2023 година (среда) со почеток во 16:30 часот во просториите на Општина Аеродром ќе се одржи триесет и втората седница на Советот на Општината. На дневен ред на седницата се следниве точки:

 

1.    Предлог-заклучок за усвојување Извештај за работа на ПСОН „Аеродром“ за првите шест месеци од  2023 година

2.    Предлог-одлука за давање согласност на Годишен план за вработување на Општина Аеродром за 2024 година

3.    Предлог-одлука за утврдување бесправен објект за кој  може да се изврши вклопување на објектот во урбанистичко-планска документација (објект бр.1 на КП 3611 КО Кисела Вода 2)

4.    Предлог–одлука за утврдување бесправен  објект за кој  може да се изврши вклопување на објектот во урбанистичко-планска документација (објект бр.1 на КП 4038 КО Кисела Вода 2)

5.    Предлог–одлука за утврдување бесправен  објект за кој  може да се изврши вклопување на објектот во урбанистичко-планска документација (објект бр.2 на КП 4038 КО Кисела Вода 2)

6.    Предлог–одлука за утврдување бесправен  објект за кој  може да се изврши вклопување на објектот во урбанистичко-планска документација (објект бр.1 на КП 1217 КО Кисела Вода 2)

7.    Предлог–одлука за утврдување бесправен  објект за кој  може да се изврши вклопување на објектот во урбанистичко-планска документација (објект бр.1 и 2 на КП 1342 КО Кисела Вода 2)

8.    Предлог–одлука за утврдување бесправен  објект за кој  може да се изврши вклопување на објектот во урбанистичко-планска документација (објект бр.4 на КП 1658/1 КО Кисела Вода 2)

9.    Предлог–одлука за утврдување бесправен  објект за кој  може да се изврши вклопување на објектот во урбанистичко-планска документација (објект бр.1 на КП 1434/2 КО Кисела Вода 2)

10. Предлог–одлука за утврдување бесправен  објект за кој  може да се изврши вклопување на објектот во урбанистичко-планска документација (објект бр.3 на КП 3954 КО Кисела Вода 2)

11. Предлог–одлука за давање согласност за примање донација на фотоволтаична станица за полнење електрични тротинети 

12. Предлог–одлука за давање мислење на Програмата за организирање и реализирање на ученички излети и екскурзии за учебната 2023/2024 година на ООУ „Љубен Лапе“ – Аеродром, Скопје

13. Предлог- одлука за давање мислење на Програмата за екскурзии, излети и други вонучилишни активности на учениците од ООУ „Димитар Македонски“, Општина Аеродром, Скопје, во учебната 2023/2024 година

14. Предлог–одлука за определување предлог-членови во Комисија која одлучува по приговори во постапките за издавање на училиштен простор под закуп

15. Предлог–одлука за одобрение за употреба на зборот „Аеродром“ во називот на Здружение на граѓани Атлетски клуб АЕРОДРОМ Скопје

16. Предлог–одлука за дозвола за употреба на зборот „Аеродром“ во називот на “Акционерско друштво Ракометен клуб АЕРОДРОМ Скопје“

17. Предлог-програма за измена и дополнување на Програмата за планирани активности од областа на образованието во Општина Аеродром за 2023 година

18. Предлог-програма за измена на Програмата за поддршка на културата во Општина Аеродром за 2023 година

19. Предлог-програма за измена на Програмата за поддршка на  спортот во Општина Аеродром за 2023 година

20. Предлог-програма за измена и дополнување на Програмата за активностите на Општина Аеродром во областа за заштитата и спасувањето на граѓаните и материјалните добра  за 2023 година

21. Предлог-програма за измена и дополнување на Програмата за остварување на социјална и детска заштита во Општина Аеродром за 2023 година

22. Предлог-одлука за давање на спонзорство на Фудбалски клуб „Победа 2012 Скопје“ преку отстапување спортски објект – фудбалски терен на КП 97/10 КО Долно Лисиче

23. Предлог-одлука за одобрување дополнителни финансиски средства на основните училишта на територијата на општина Аеродром

24. Предлог-одлука за измена на Одлуката за извршување на Буџетот на ОА за 2023 година

25. Предлог-заклучок за усвојување Годишен извештај за работа на ЈУДГ „Буба Мара“ на Општина Аеродром за 2022/2023 година

26. Предлог- заклучок за усвојување на Годишна програма за работа на ЈУДГ „Буба Мара“ на Општина Аеродром за 2023/2024 година

27. Предлог-заклучок за усвојување на Годишен извештај за работа на ЈДГОА „Срничка“ за 2022/2023 година

28. Предлог-заклучок за усвојување на Годишна програма за работа на ЈДГОА „Срничка“ за 2023/2024 година

29. Советнички прашања

 

21.9.2023

Општина Аеродром

Актуелно

img
img img

Видео