В ЧЕТВРТОК 39. СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА АЕРОДРОМ

 

На 8.2.2023 година (четврток) со почеток во 16:30 часот во просториите на Општина Аеродром ќе се одржи триесет и деветтата седница на Советот на Општината. На дневен ред на седницата се следниве точки:

 

1. Предлог-одлука за усвојување на Извештај на централната пописна комисија за извршен попис во Општина Аеродром со состојба на ден 31.12.2023 година

2. Предлог-заклучок за усвојување Квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Аеродром за четвртиот квартал од 2023 година

3. Предлог-одлука за одобрување дополнителни финансиски средства на основни  училишта и детски градинки на територијата на Општина Аеродром

4. Предлог-одлука за давање на трајно користење на движни ствари (еднократни заштитни ракавици)

5. Предлог-одлука за ставање вон сила на Одлуката за задолжување на раководителот на Одделението за комунални работи и заштита на животната средина на Општина Аеродром за преземање активности со цел регулирање договорни обврски кон вршителите на јавни работи во Општина Аеродром

6.  Советнички прашања

 

2.2.2024

Општина Аеродром